‫ نشریه علوم رایانش و فناوری اطلاعات مجلد 20- بهار و تابستان 1401- شماره 1 (در دست انتشار)

تحلیل و استخراج روابط عرض پالس بهینه برای سیگنال تحریک حسگرهای رزوناتوری موج صوتی سطحی مورد استفاده در اینترنت اشیاء
پیش‌بینی شباهت متن با استفاده از یک شبکه عصبی سیامی مبتنی بر شبکه عمیق و ویژگی‌های شباهت لغوی
طراحی و تبیین سیستم‌ توصیه‌گر با رویکرد تحلیل احساسات فازی برای توزیع بهینه محصولات
توصیف تصویر دیجیتال به زبان فارسی بر پایه یادگیری عمیق و جستجوی پرتو
کشف کاربران ناهنجار با ارتباطات برجسته در شبکه‌های اجتماعی چندلایه با استفاده از گراف چندگانه
یک الگوریتم خوشه‌بندی خودکار مبتنی بر فرایند جستجوی محلی و الگوریتم فرااِکتشافی تبادل حرارتی
ارائه یک طرح تشخیص بدرفتاری داده محور و آگاه از زمینه در شبکه‌ی بین خودرویی
تشخیص و شناسایی علائم ترافیکی با استفاده از شبکه های YOLOv3
ارائه یک پروتکل مسیریابی امن مبتنی بر اعتماد در شبکه‌های موردی بین خودرویی
ارزیابی ناهمگنی فرآیند ادغام شبکه‌های پیچیده و اجتماعی در مدل باراباشی-آلبرت براساس روش ترکیبی تاپسیس-انتروپی وزن‌دار
بررسی عملکرد الگوریتم‌های یادگیری جمعی مبتنی بر درخت بهینه‌شده در پیش‌بینی شدت حوادث ساخت‌و‌ساز
انطباق تومورهای کبد در تصاویر چندفازی سی‌تی‌اسکن براساس نقاط شاخص ویژگی های LBP