‫ نشریه علوم رایانش و فناوری اطلاعات مجلد 15 - پاییز و زمستان 1396 - شماره 2

یادگیری عمیق در سامانه های توصیه گر
ارائه روشی متنی بر محتوا و جذابیت برای خلاصه سازی مجموعه تصاویر اجتماعی
استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای بهبود مدیریت ارتباط با مشتری
مدل‌سازی تکامل شبکه‌های ارتباطات کلاسی نرم‌افزارهای شی‌گرا
سیستم پیشنهاد دهنده قانون محور تكاملی
بهبود توان مصرفی و زمان اجرا در رایانش ابری رهیافت تخصیص منبع و زمانبندی وظایف