‫ نشریه علوم رایانش و فناوری اطلاعات مجلد 14 - پاییز و زمستان 1395 - شماره 2