‫ نشریه علوم رایانش و فناوری اطلاعات مجلد 14 - 29 اسفند 1395 - شماره 2