‫ نشریه علوم رایانش و فناوری اطلاعات مجلد 13 - 30 مهر 1394 - شماره 1