‫ نشریه علوم رایانش و فناوری اطلاعات مجلد 13 - بهار و تابستان 1394 - شماره 1