‫ نشریه علوم رایانش و فناوری اطلاعات مجلد 16 - پاییز و زمستان 1397 - شماره 2