‫ نشریه علوم رایانش و فناوری اطلاعات مجلد 16 - 29 اسفند 1397 - شماره 2