‫ نشریه علوم رایانش و فناوری اطلاعات مجلد 20- بهار و تابستان 1401- شماره 1 (در دست انتشار)