‫ نشریه علوم رایانش و فناوری اطلاعات - مقالات در دست انتشار (پذیرفته شده)