‫ نشریه علوم رایانش و فناوری اطلاعات مجلد 20- پاییز و زمستان 1401- شماره 2 (در دست انتشار)

الگوریتم زمان خطی برای پیدا کردن مسیر همیلتونی در گراف توری L-شکل با یک حفره‌ی مستطیلی با اندازه فرد
تخمین زاویة سر در شناسایی چهرۀ انسان با استفاده از روش یادگیری خودنظارتی
پنهان‌نگاری متقارن مبتنی بر استنتاج میدان متوسط
به‌کارگیری منطق فازی در پیش‌بینی شدت حوادث صنعت ساخت‌وساز
ارزیابی رویکردهای مختلف هرس در میزان تحمل‌پذیری اشکال در شبکه‌های عصبی عمیق
یک الگوریتم خوشه‌بندی خودکارِ مبتنی بر ساختار هندسی دایره آپولونیوس و رابطه همسایگی متقابل داده‌ها
ارائه یک چارچوب ریاضی برای تحلیل ارزشمندی وفاداری مشتری در سیستم‌های تجارت الکترونیک مبتنی بر مدل بنگاه‌تجاری و مشتری IBM