اعضای هیات تحریریه

هیئت تحریریه

هیئت تحریریه نشریه علوم رایانش و فناوری اطلاعات

صاحب امتیاز: انجمن کامپیوتر ایران
مدیر مسئول:
دکتر جعفر حبیبی، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف، ایران
پست الکترونیکی: jhabibi@sharif.edu

سردبیر:
دکتر علی موقر، استاد دانشگاه صنعتی شریف، ایران
پست الکترونیکی: movaghar@sharif.edu


دبیر اجرائی:
دکتر فرشاد خونجوش، دانشیار دانشگاه شیراز، ایران
پست الکترونیکی: khunjush@shirazu.ac.ir
دستیار سردبیر:
جواد دوگانی
پست الکترونیکی: j.dogani@shirazu.ac.ir

شورای علمی

بین المللی
نادر باقرزاده، استاد، دانشگاه California، آمریکا
پست الکترونیکی: nader@uci.edu
مرجان سیرجانی، استاد دانشگاه Malardalen، سوئد
پست الکترونیکی: marjan@ru.is
هادی لاریجانی، استاد دانشگاه Glasgow Caledonian، انگلستان
پست الکترونیکی: H.Larijani@gcu.ac.uk
امیرعلی بنی اسدی، استاد دانشگاه Victoria، کانادا
پست الکترونیکی: amiralib@uvic.ca
بهمن جوادی، دانشیار دانشگاه Western Sydney، استرالیا
پست الکترونیکی: b.javadi@uws.edu.au
محمدرضا حسینی فرح آبادی، دانشیار پژوهشی دانشگاه Sydney، استرالیا
پست الکترونیکی: reza.hoseiny@sydney.edu.au
بهزاد سلامی، دانشیار پژوهشی Barcelona Supercomputing Center، اسپانیا
پست الکترونیکی: behzad.salami@bsc.es
محمد صادق طالبی مزرعه شاهی، استادیار دانشگاه Copenhagen، دانمارک
پست الکترونیکی: m.shahi@di.ku.dk
محمدحاجی‌اسماعیلی، استادیار دانشگاه Massachusetts Amherst، آمریکا
پست الکترونیکی: hajiesmaili@cs.umass.edu
آرش دادلانی، استادیار دانشگاه Nazarbayev، قزاقستان
پست الکترونیکی: aresh.dadlani@nu.edu.kz

داخلی
حمیدرضا ربیعی، استاد دانشگاه صنعتی شریف، ایران
پست الکترونیکی: rabiee@sharif.edu
حمید سربازی آزاد، استاد دانشگاه صنعتی شریف، ایران
پست الکترونیکی: azad@ipm.ir و azad@sharif.edu
اکبر غفارپور رهبر، استاد دانشگاه صنعتی سهند، ایران
پست الکترونیکی: ghaffarpour@sut.ac.ir
احسان الله کبیر، استاد دانشگاه تربیت مدرس، ایران
پست الکترونیکی: kabir@modares.ac.ir
کیوان ناوی، استاد دانشگاه شهید بهشتی، ایران
پست الکترونیکی: navi@sbu.ac.ir
ناصر یزدانی، استاد دانشگاه تهران، ایران
پست الکترونیکی: yazdani@ut.ac.ir
محمد حسین یغمایی مقدم، استاد دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
پست الکترونیکی: hyaghmae@um.ac.ir
قاسم جابری پور، استاد دانشگاه شهید بهشتی، ایران
پست الکترونیکی: jaberipur@sbu.ac.ir
حسین اسدی، استاد دانشگاه صنعتی شریف، ایران
پست الکترونیکی: asadi@sharif.edu
محسن ابراهیمی مقدم، استاد دانشگاه شهید بهشتی، ایران
پست الکترونیکی: m_moghadam@sbu.ac.ir
بهروز ترک لادانی، استاد دانشگاه اصفهان، ایران
پست الکترونیکی: ladani@eng.ui.ac.ir
میرهادی سیدعربی، استاد دانشگاه تبریز، ایران
پست الکترونیکی: seyedarabi@tabrizu.ac.ir
لیلی محمد خانلی، استاد دانشگاه تبریز، ایران
پست الکترونیکی: l-khanli@tabrizu.ac.ir
سید حمید حاجی سید جوادی، استاد دانشگاه شاهد، ایران
پست الکترونیکی: h.s.javadi@shahed.ac.ir
مهدی صدیقی، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران
پست الکترونیکی: msedighi@aut.ac.ir
دکتر احمد خونساری، دانشیار دانشگاه تهران، ایران
پست الکترونیکی: ak@ipm.ir و a_khonsari@ut.ac.ir
مرتضی آنالویی، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران، ایران
پست الکترونیکی: analoui@iust.ac.ir
احمد اکبری ازیرانی، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران، ایران
پست الکترونیکی: akbari@iust.ac.ir
نصراله مقدم چرکری، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، ایران
پست الکترونیکی: charkari@modares.ac.ir
جعفر حبیبی، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف، ایران
پست الکترونیکی: jhabibi@sharif.edu
امیر حسین جهانگیر، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف، ایران
پست الکترونیکی: jahangir@sharif.edu
شاهین حسابی، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف، ایران
پست الکترونیکی: hessabi@sharif.edu
هشام فیلی، دانشیار دانشگاه تهران، ایران
پست الکترونیکی: hfaili@ut.ac.ir
عبدالرسول قاسمی، دانشیار دانشگاه خواجه نصرالدین طوسی، ایران
پست الکترونیکی: arghasemi@kntu.ac.ir
محمد عبداللهی ازگمی، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران، ایران
پست الکترونیکی: azgomi@iust.ac.ir
مهدی کارگهی، دانشیار دانشگاه تهران، ایران
پست الکترونیکی: kargahi@ut.ac.ir
مازیار گودرزی، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف، ایران
پست الکترونیکی: goudarzi@sharif.edu
ناصر مزینی، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران، ایران
پست الکترونیکی: mozayani@iust.ac.ir
فرشاد خون جوش، دانشیار دانشگاه شیراز، ایران
پست الکترونیکی: khunjush@shirazu.ac.ir
محسن افشارچی، دانشیار دانشگاه زنجان، ایران
پست الکترونیکی: afsharchim@znu.ac.ir
بهمن زمانی، دانشیار دانشگاه اصفهان، ایران
پست الکترونیکی: zamani@eng.ui.ac.ir
رضا ابراهیمی آتانی، دانشیار دانشگاه گیلان، ایران
پست الکترونیکی: rebrahimi@ieee.org و rebrahimi@guilan.ac.ir
اسدا... شاه بهرامی، دانشیار دانشگاه گیلان، ایران
پست الکترونیکی: shahbahrami@guilan.ac.ir
سید مرتضی بابامیر، دانشیار دانشگاه کاشان، ایران
پست الکترونیکی: babamir@kashanu.ac.ir
محمد علی بالافر، دانشیار دانشگاه تبریز، ایران
پست الکترونیکی: Balafarila@yahoo.com و balafarila@tabrizu.ac.ir
مسعود رضا هاشمی، دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
پست الکترونیکی: hashemim@cc.iut.ac.ir
فرشاد صفائی سمنانی، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی، ایران
پست الکترونیکی: f_safaei@sbu.ac.ir
سیدابوالقاسم میرروشندل، دانشیار دانشگاه گیلان، ایران
پست الکترونیکی: mirroshandel@gmail.com و mirroshandel@guilan.ac.ir
مرجان کوچکی رفسنجانی، دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران
پست الکترونیکی: kuchaki@uk.ac.ir
مرجان نادران طحان، دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
پست الکترونیکی: m.naderan@scu.ac.ir
امین اله مه آبادی، استادیار دانشگاه شاهد، ایران
پست الکترونیکی: mahabadi@shahed.ac.ir