فرایند پذیرش مقالات

فرایند داوری و پذیرش مقالات

نوع داوری:
حداقل 2 داور به صورت یکسو ناشناس- (داوران مقاله برای نویسنده ناشناس هستند.)

فرآیند داوری:
1. دریافت مقاله و بررسی اولیه (جهت رعایت اهداف و ضوابط شیوه‌نامۀ نشریه، بارگذاری شدن فایل های مورد نیاز، بررسی و تأیید اولیه و محور مقاله و تعیین 2 داور): کمتر از یک هفته (در این مدت مقاله برای داوران ارسال می گردد و یا در صورت ناقص بودن فایل های بارگذاری شده و یا قابل داوری نبودن مقاله به هر علت به نویسنده اطلاع داده می شود.)
2. داوران تخصصی (جهت بررسی و تأیید علمی مقاله): مهلت اولیه 14روز برای بررسی اولیه و پذیرش داوری؛ و 30 روز برای انجام داوری، در صورت نیاز و درخواست داور، قابل تمدید به مدت 14 روز.
3. بررسی نظر داوران و اعلام نتیجه اولیه: کمتر از 5 روز از زمان دریافت نظرات داوران (حداقل دو داور) نتیجه اولیه به شرح زیر اعلام می شود:
الف) در صورت رد مقاله توسط دو داور، مقاله رد می شود و فرآیند بررسی مقاله به پایان می رسد. ب) در صورت پذیرش قطعی (بدون نیاز به اصلاح) دو داور، مقاله پذیرش و مقاله وارد فرآیند ویرایش می گردد.(در صورت پذیرش مقاله لازم است که نویسندگان مقاله را مطابق قالب نشریه آماده نمایند) ج) در صورتی که نظر حداقل یکی از داوران مقاله "پذیرش در صورت انجام اصلاحات" باشد، بر اساس نظر داوران ممکن است نتیجه نیاز به "بازنگری کلی" و یا نیاز به "بازنگری جزئی" برای مقاله اتخاذ گردد.
تبصره: در صورت تایید مقاله توسط یک داور و رد مقاله توسط داور دیگر، نظرات داوران و مقاله توسط دبیر مربوطه بررسی و نتیجه که ممکن است هر یک از موارد بالا باشد در مورد مقاله اتخاذ می گردد.
4. مهلت زمانی نویسندگان برای ارسال نسخه اصلاحی مقاله و نامه پاسخ به نظرات داوران (در صورتی که مقاله نیاز به انجام بازنگری جزئی یا بازنگری کلی دریافت کرده باشد): 30 روز و قابل تمدید به مدت 14 روز.
5. بررسی مجدد مقاله و ارجاع مقاله به داوران مربوطه جهت بررسی مجدد مقاله بازنگری شده: کمتر از 5 روز
6. بررسی مجدد مقاله توسط داوران مربوطه: مهلت اولیه 14روز، در صورت نیاز و درخواست داور، قابل تمدید به مدت 14 روز.
7- پس از دریافت نظرات داوران در مورد مقاله اصلاحی تصمیم در مورد مقاله برابر بند 3 انجام و فرآیند تکرار می گردد.
*تبصره: برای هر مقاله فقط یک بار تصمیم "نیاز به بازنگری کلی" اتخاذ می گردد و اگر یک مقاله در دور اول داوری "نیاز به بازنگری کلی" دریافت کرد، در صورتی که اصلاحات نویسندگان به گونه ای نباشد که مقاله در دور بعدی داوری پذیرش و یا نیاز به بازنگری جزئی دریافت نماید، مقاله رد خواهد شد.
-به محض پذیرش مقاله، عنوان و چکیده مقاله در قسمت مقالات در دست انتشار قرار داده می شود و مقاله وارد فرآیند ویرایش می گردد.