برای ارسال مقاله نیاز به ثبت‌نام و ورود به سامانه است.

به‌عنوان مرحله‌ای از روند ارسال مقاله ، لازم است که نویسندگان از مهیا بودن اقلام مختلف برای ارسال مقاله اطمینان حاصل کنند. برای این کار لازم است که اقلام موجود در چک‌لیست زیر را بررسی نموده و در صورت مهیا بودن جلوی آن تیک بزنند.

 •  برای ارسال مقاله  موارد زیر را آماده نموده ام:

  1- فایل PDF امضا شده فرم تعارض منافع توسط نویسنده مسئول مقاله

  2- فایل PDF امضا شده فرم تعهد نویسندگان توسط تمامی نویسندگان مقاله

  3- یک نامه معرفی شامل نام، اطلاعات تماس، تصویر و بیوگرافی مختصر تمام نویسندگان مقاله

  4- فایل PDF مقاله. (پس از پذیرش ارسال نسخه Word و PDF مقاله که منطبق با فرمت مقالات نشریه باشند)

  5- چکیده انگلیسی مقاله (شامل عنوان، نام نویسندگان و موسسه مرتبط آن‌ها و کلمات کلیدی)

  6- یک فایل که نوآوری‌های مقاله را به صورت موردی مشخص کند

کليه دانشجويان، اساتيد و علاقه‌مندان گرامي جهت آماده‌سازي مقالات، لطفاً راهنماي نگارش مقاله براي نشريه را به دقت مطالعه فرماييد.

نسخه نهائي مقالات ارسالي براي چاپ در نشريه "علوم رايانش و فناوري اطلاعات" بايد بر طبق اصول مطرح شده در اين راهنما تهيه شده باشد. رعايت اين اصول در نسخه اوليه نيز قوياً توصيه ميشود. مقالات به زبان فارسي ارسال گردد.

-فرم ها و قالب های مورد نیاز:

 1-دانلود فرم تعارض منافع  

 2- دانلود فرم تعهد نویسندگان  

 3- دانلود قالب پیش نویس (مقاله پژوهشی)- نسخه 990911

 4- دانلود قالب چکیده انگلیسی - نسخه 980805

 

-ساختار مقاله

دانلود قالب پیش نویس (مقاله پژوهشی) برای نشریه علوم رایانش و فناوری اطلاعات (انجمن کامپوتر ایران)- نسخه 990911

عنوان: كوتاه و معرف محتواي مقاله باشد و از 15 كلمه تجاوز نكند.

نام نويسندگان و مؤسسه محل اشتغال آنان: از ذكر عناوين خودداري شود.

چكيده فارسي: حاوي تعريف مسأله، روش حل، و نتايج مهم باشد و از 200 كلمه تجاوز نكند.

واژه هاي كليدي: حداكثر 10 كلمه

بدنه اصلي مقاله: بدنه اصلي با "مقدمه" شروع و با "نتيجه گيري" خاتمه مييابد.

بخش ها و زيربخش هاي بدنه اصلي بايد شـماره گـذاري شـوند.

شماره "مقدمه" يك خواهد بود.

تشكر و قدرداني (در صورت نياز)

مراجع: مراجع به ترتيبي كه در متن به آنها رجوع ميشود آورده شوند. نام مؤلفان مراجع در صورت لزوم در متن بصورت فارسي آورده شود. (رجـوع به مراجع با ذكر شماره آنها در داخل كروشه [] انجام پذيرد.)

پيوست ها (در صورت نياز)

واژه نامه (در صورت نياز)

براي مقالات فارسي، عنوان مقاله، نام نويسندگان، مؤسسه محل اشتغال، چكيده، و كلمات كليدي به زبان انگليسي نيـز در صـفحه هاي جداگانـه داده شود.

بيوگرافي كامل نويسندگان به زبان فارسي به همراه عكس

معادله ها، شكل ها، جدول ها، و عكس ها

معادله ها بايد با فاصله كافي از بالا و پائين تايپ و به صورت متوالي شماره گذاري شوند. شماره معادله در پرانتز در انتهاي سمت راست سـطر حـاوي معادله قرار داده شود. معادلات دست نويس به هيچ شكل قابل قبول نيستند.

شكل ها و جدول ها بايد داراي شماره و عنوان باشند. در شكل ها شماره و عنوان در زير شكل و در جدول ها در بالاي شكل قـرار مـيگيـرد. اعـداد و متون روي شكل ها و جدول ها بايد داراي اندازه مناسب و كاملاً خوانا باشند.

اعداد و كلمات روي شكلها و جدولها در مقالات فارسي به زبان فارسي باشند.

عكس ها سياه و سفيد، برقي، و با كيفيت عالي باشند.

نحوه نگارش مراجع

در ليست مراجع انواع مختلف مرجع ها به شكل زير نوشته شوند:

[1] ب. مقدم، ا. تقوي، و ن. طاهري، آشنائي با شبكه هاي كامپيوتري، چاپ دوم، انتشارات نصر، تهران، 1375.

[2] ي. براون، مقدمه اي بر شبكه هاي عصبي، ترجمه م. ع. آرام، انتشارات فجر، مشهد، 1370.

[3] راهنماي كاربران حسابرس، شركت پردازش رايانه اي ايران، تهران، 1365. راهنماي تهيه مقالات

[4] ج. عارف، استنتاج فازي بوسيله شبكه هاي عصبي، پايان نامه كارشناسي ارشد هوش مصنوعي، دانشكده مهندسي كامپيوتر، دانشـگاه صـنعتي شـهر، 1374.

[5] ج. حسيني، و ح. رباني، "تشخيص چهره انسان در تصوير،" نشريه اميركبير، سال هشتم، شماره 42، ص 125-147، 1377.

[6] ج. حسيني، و ح. رباني، "تشخيص چهره انسان در تصوير،" در مجموعه مقالات هفتمين كنفرانس سـالانه انجمـن كـامپيوتر ايـران، ص 224-232، 1380.

[7] M. A. Ahmadi, and M. H. Rahimi, Fuzzy Set Theory, New Jersey: Prentice-Hall, 1995.

[8] M. A. Ahmadi, M. H. Rahimi, and A. Fatemi, "Evidence-Based Recognition of 3D Objects," IEEE Trans. Patt. Anal. and Mach. Intell., vol. 12, no. 10, pp. 811-835, 1994.

[9] A. Taheri, "On-Line Fingerprint Verification," Proc. IEEE Intl Conf. Pattern Recognition, pp. 752-758, 1992.

[10] M. A. Ahmadi, On-line Fingerprint Verification, Ph. D. Dissertation, MIT, Cambridge, MA, 1982.

[11] A. J. Washington, "The Fingerprint of MalcomX," http://www.dermatoglyphics.com, June 2003.

[12] International Biometrics Group, http://www.biometricgroup.com, May 2003.

واژه نامه

هر واژه خارجي در واژه نامه در انتهاي مقاله با شمارهاي مشخص شود و شماره در معادل فارسي آن واژه در متن، بصورت بالانويس آورده شود.

آماده سازي مقاله(رعایت فرمت زیر پس از پذیرش و برای ارسال نسخه نهایی مقاله الزامی است )

مقاله را با نرم افزار Word تايپ نمائيد.

متن چكيده به صورت تك ستوني با طول سطر 18 سانتي متر و متن مقاله به صورت دو ستوني با طول هر ستون 87 ميلي متر و فاصـله دو سـتون 6 ميليمتر تايپ شود. حاشيه ها از بالا و پائين برابر 20 ميلي متر و از طرفين برابر 15 ميلي متر اختيار شود.

فاصله عنوان مقاله در صفحه اول از بالاي صفحه برابر 85 ميلي متر باشد و عنوان وسط چين شود.

كليه عناوين به صورت پررنگ با قلم "B Nazanin" تايپ شوند، اندازه قلم عنوان مقاله،18 عناوين سطح اول ،14 و عناوين سطح دوم و سـوم 12 انتخاب شوند.

متن چكيده ها با قلم "B Nazanin" اندازه ،9 متن مقاله با قلم "B Nazanin" اندازه ، 10 و كلمـات و مـتن انگليسـي بـا قلـم Cambria اندازه 9 تايپ شوند.

تمام متن بصورت تك فاصله تايپ شود. اسامي نويسندگان از عنوان مقاله و اسامي نويسندگان از عناوين محل اشتغال نويسـندگان دو خـط فاصـله داشته باشد. بالاي هر عنوان يك سطر فاصله قرار داده شود.

سعي شود تعداد صفحات مقاله از 30 صفحه بيشتر نباشد.

نحوه ارسال مقاله

ارسال مقاله فقط از طریق ثبت نام در سامانه مدیریت نشریه علوم رایانش و فناوری اطلاعات انجام می شود.

مقاله ارسالی برای نشریه علوم رایانش و فناوری اطلاعات نباید در جای دیگری به چاپ رسیده باشد و یـا در زمـان بررسـی توسـط نشریه برای چاپ به نشریه دیگری ارسال گردد.

در صورت وجود هر گونه مشکل در ارسال مقاله و یا برای ارسال هر گونه نظرات و پیشنهادات می توانید از طریق پست الکترونیک به آدرس: jcsit@csi.org.ir با سردبیر نشریه ارتباط برقرار نمایید.

برای اینکه مقاله شما در فرآیند داوری قرار داده شود، باید موارد زیر را به نشریه ارسال کنید: 

 1. فایل PDF امضا شده فرم تعارض منافع (دانلود از اینجا) توسط نویسنده مسئول مقاله
 2. فایل PDF امضا شده فرم تعهد نویسندگان (دانلود از اینجا) توسط تمامی نویسندگان مقاله
 3. یک نامه معرفی شامل نام، اطلاعات تماس، تصویر و بیوگرافی مختصر تمام نویسندگان مقاله
 4. فایل PDF مقاله. (پس از پذیرش ارسال نسخه Word و PDF مقاله که منطبق با فرمت مقالات نشریه باشند) 
 5. چکیده انگلیسی مقاله (شامل عنوان، نام نویسندگان و موسسه مرتبط آن‌ها و کلمات کلیدی)
 6. یک فایل که نوآوری‌های مقاله را به صورت موردی مشخص کند