به سامانه مدیریت نشریه علوم رایانش و فناوری اطلاعات خوش آمدید.

برای ارسال مقاله به این نشریه نیاز است تا در این سامانه ثبت نام نموده و پس از ورود به آن مقاله خود را بر اساس دستورالعمل های گفته شده بارگذاری نمایید.

برای اطلاع از چگونگی کار با سامانه می توانید فایل راهنمای استفاده از سامانه را مطالعه فرمایید.

 

-فرم ها و قالب های مورد نیاز:

 1-دانلود فرم تعارض منافع  

 2- دانلود فرم تعهد نویسندگان  

3- دانلود قالب پیش نویس (مقاله پژوهشی)- نسخه 990911

4- دانلود قالب چکیده انگلیسی - نسخه 980805

 

 ارسال مقاله به نشریه علوم رایانش و فناوری اطلاعات