به سامانه مدیریت نشریه علوم رایانش و فناوری اطلاعات خوش آمدید.

برای ارسال مقاله به این نشریه نیاز است تا در این سامانه ثبت نام نموده و پس از ورود به آن مقاله خود را بر اساس دستورالعمل های گفته شده بارگذاری نمایید.

برای اطلاع از چگونگی کار با سامانه می توانید فایل راهنمای استفاده از سامانه را مطالعه فرمایید.

 ارسال مقاله به نشریه علوم رایانش و فناوری اطلاعات