داوران

اسامی داورانی که در دو سال اخیر با نشریه همکاری نموده اند (مرتب شده بر اساس رتبه علمی و میزان همکاری):

 
دکتر حمید سربازی آزاد، استاد دانشگاه صنعتی شریف، ایران
دکتر میرهادی سیدعربی، استاد دانشگاه تبریز، ایران
دکتر حسین اسدی، استاد دانشگاه صنعتی شریف، ایران
دکتر احسان اله کبیر، استاد دانشگاه تربیت مدرس، ایران
دکتر حمید حاج سید جوادی، استاد دانشگاه شاهد، ایران
دکتر مهدی صدیقی ، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران
دکتر احمد خونساری، دانشیار دانشگاه تهران، ایران
دکتر مرجان نادران طحان، دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
دکتر محمود دی پیر، دانشیار دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، ایران
دکتر عبدالرسول قاسمی، دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیر، ایران
دکتر اسد ا... شاه بهرامی، دانشیار دانشگاه گیلان، ایران
دکتر مهدی کارگهی ، دانشیار دانشگاه تهران، ایران
دکتر مرجان کوچکی رفسنجانی، دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران
دکتر مسعود رضا هاشمی، دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
دکتر محمدحسین کاظمی، دانشیار دانشگاه شاهد، ایران
دکتر فرشاد صفائی، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی، ایران
دکتر فرشاد خون جوش، دانشیار دانشگاه شیراز، ایران
دکتر مرتضی آنالویی ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت، ایران
دکتر حمید بیگی، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف، ایران
دکتر امیر حسین جهانگیر، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف، ایران
دکتر هشام فیلی، دانشیار دانشگاه تهران، ایران
دکتر سید ابوالقاسم میرروشندل، دانشیار دانشگاه گیلان، ایران
دکتر مازیار گودرزی، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف، ایران
دکتر محمدرضا حسینی فرح آبادی، دانشیار پژوهشی دانشگاه Sydney، استرالیا
دکتر سعید گرگین، دانشیار پژوهشکده برق و فناوری اطلاعات، ایران
دکتر فرناز صباحی، دانشیار دانشگاه ارومیه، ایران
دکتر غلامرضا مرادی، دانشیار دانشگاه صنعتی امیر کبیر، ایران
دکتر اسفندیار مهرشاهی، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی، ایران
دکتر محمدعلی زارع چاهوکی، دانشیار دانشگاه یزد، ایران
دکتر حمیدرضا صادق محمدی، دانشیار پژوهشی پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی، ایران
دکتر مسلم حبیبی، استادیار دانشگاه صنعتی شریف، ایران
دکتر امین اله مه آبادی ، استادیار دانشگاه شاهد تهران، ایران
دکتر امین جانقربانی، استادیار دانشگاه سمنان، ایران
دکتر محمدامین فضلی، استادیار دانشگاه صنعتی شریف، ایران
دکتر محمدباقر خدابخشی، استادیار دانشگاه صنعتی همدان، ایران
دکتر شهاب بهجتی ، استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر، ایران
دکتر محمود نادران طهان، استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
دکتر دارا رحمتی، استادیار دانشگاه شهید بهشتی، ایران
دکتر علی مهجور، استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر، ایران
دکتر عاطفه حسن زاده، استادیار دانشگاه تهران، ایران
دکتر حسن مطلبی، استادیار دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان، ایران
دکتر احسان ناظرفرد، استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران
دکتر حسین همائی، استادیار دانشگاه تربیت مدرس، ایران
دکتر فاطمه قاسمی اصفهانی، استادیار دانشگاه تهران، ایران
دکتر احمدعلی آبین، استادیار دانشگاه شهید بهشتی، ایران
دکتر حسین حجت، استادیار دانشگاه تهران، ایران
دکتر محمدحسین شکور، استادیار دانشگاه آزاد، ایران
دکتر تکتم ذوقی، استادیار دانشگاه شریعتی تهران، ایران
دکتر عباس حری، استادیار دانشگاه شهرکرد، ایران
دکتر صادق دری نوگورانی، استادیار دانشگاه تربیت مدرس، ایران
دکتر مهدی دولتی، دکتری دانشگاه تهران، ایران
دکتر مهران علیدوست نیا، دکتری دانشگاه تهران، ایران
دکتر محمد سبک‌رو، پژوهشگر ارشد پژوهشگاه دانش های بنیادی، ایران
دکتر زهرا رضوانی، پسا دکتری پژوهشگاه دانش های بنیادی، ایران
دکتر رزا اقدم ، پسا دکتری پژوهشگاه دانش های بنیادی، ایران
عبدالله غفاری ششجوانی ، دانشجوی دکتری دانشگاه تهران، ایران
سیده باهره حسن پور، دانشجوی دکتری دانشگاه تهران، ایران
محمداسماعیل اسمعیلی، دانشجوی دکتری دانشگاه تهران، ایران
کامیار گیوه کی، دانشجوی دکتری دانشگاه تهران، ایران
رضا شریف نیا، دانشجوی دکتری دانشگاه تهران، ایران
امیرحسین زنگنه، دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد، ایران
حسن خالقی راد، دانشجوی دکتری دانشگاه تهران، ایران
عیسی انامرادنژاد، دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف، ایران
امیر حاج علی خمسه، دانشجوی دکتری دانشگاه تهران، ایران
وحید یادگاری، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی، ایران