‫ جستجو در مقالات

جستجو در
آشکارسازی چهره انسان در تصاویر دیجیتال
نگاشت و زمان‌بندی همزمان وظایف و ارتباطات انرژی‌آگاه بی‌درنگ در ساختارهای چندهسته‌ای
شناسایی و ردیابی بی‌درنگ خودروها در سناریوهای حمل و نقل شهری براساس بینایی ماشین
روش جـدیـد پیش‌بینی لینک در شبکه‌هـای اجتمـاعی مبتنـی بـر مـدل جستجوی گرانشی