‫ جستجو در مقالات

جستجو در
پیش‌بینی شباهت متن با استفاده از یک شبکه عصبی سیامی مبتنی بر شبکه عمیق و ویژگی‌های شباهت لغوی
توصیف تصویر دیجیتال به زبان فارسی بر پایه یادگیری عمیق و جستجوی پرتو
استفاده از شبکه عصبی عمیق بهینه شده با الگوریتم ژنتیک برای بازشناسی رویدادهای ویدیوی فوتبال (در دست انتشار)
مدل‌سازی آشوب‌گرای سیگنال فوتوپلتیسموگرام جهت تخمین فشارخون مبتنی بر شبکه‌های عصبی عمیق کانولوشنی
شناسایی رویداد در ویدیو با استفاده از شبکه عصبی عمیق بهینه
یادگیری عمیق در خلاصه‌سازی چندسندی متون فارسی