نویسنده = مائده نارویی
تشخیص و شناسایی علائم ترافیکی با استفاده از شبکه های YOLOv3

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

مائده نارویی؛ فرحناز مهنا