راهنمای نویسندگان

راهنمای تنظیم و ارسال مقالات

کلیه دانشجویان، اساتید و علاقه‌مندان گرامی جهت آماده‌سازی مقالات، لطفاً راهنمای نگارش مقاله برای نشریه را به دقت مطالعه فرمایید.

نسخه نهائی مقالات ارسالی برای چاپ در نشریه "علوم رایانش و فناوری اطلاعات" باید بر طبق اصول مطرح شده در این راهنما تهیه شده باشد. رعایت این اصول در نسخه اولیه نیز قویاً توصیه میشود. مقالات به زبان فارسی ارسال گردد.

  1. ساختار مقاله
دانلود قالب پیش نویس (مقاله پژوهشی) برای نشریه علوم رایانش و فناوری اطلاعات (انجمن کامپوتر ایران)- نسخه 990911
   • دانلود قالب چکیده انگلیسی برای نشریه علوم رایانش و فناوری اطلاعات (انجمن کامپوتر ایران)- نسخه 980805
   • عنوان: کوتاه و معرف محتوای مقاله باشد و از 15 کلمه تجاوز نکند.
   • نام نویسندگان و مؤسسه محل اشتغال آنان: از ذکر عناوین خودداری شود.
   • چکیده فارسی: حاوی تعریف مسأله، روش حل، و نتایج مهم باشد و از 200 کلمه تجاوز نکند.
   • واژه‌های کلیدی: حداکثر 10 کلمه
   • بدنه اصلی مقاله: بدنه اصلی با "مقدمه" شروع و با "نتیجه‌گیری" خاتمه مییابد.
   • بخش‌ها و زیربخش‌های بدنه اصلی باید شـماره‌گـذاری شـوند.
   • شماره "مقدمه" یک خواهد بود.
   • تشکر و قدردانی (در صورت نیاز)
   • مراجع: مراجع به ترتیبی که در متن به آن‌ها رجوع می‌شود آورده شوند. نام مؤلفان مراجع در صورت لزوم در متن به‌صورت فارسی آورده شود. (رجـوع به مراجع با ذکر شماره آن‌ها در داخل کروشه [] انجام پذیرد.)
   • پیوست‌ها (در صورت نیاز)
   • واژه نامه (در صورت نیاز)
   • برای مقالات فارسی، عنوان مقاله، نام نویسندگان، مؤسسه محل اشتغال، چکیده، و کلمات کلیدی به زبان انگلیسی نیـز در صـفحه‌های جداگانـه داده شود.
   • بیوگرافی کامل نویسندگان به زبان فارسی به همراه عکس


  1. معادله‌ها، شکل‌ها، جدول‌ها، و عکس‌ها
   • معادله‌ها باید با فاصله کافی از بالا و پائین تایپ و به صورت متوالی شماره گذاری شوند. شماره معادله در پرانتز در انتهای سمت راست سـطر حـاوی معادله قرار داده شود. معادلات دست نویس به هیچ شکل قابل قبول نیستند.
   • شکل‌ها و جدول‌ها باید دارای شماره و عنوان باشند. در شکل‌ها شماره و عنوان در زیر شکل و در جدول‌ها در بالای شکل قـرار مـیگیـرد. اعـداد و متون روی شکل‌ها و جدول‌ها باید دارای اندازه مناسب و کاملاً خوانا باشند.
   • اعداد و کلمات روی شکل‌ها و جدول‌ها در مقالات فارسی به زبان فارسی باشند.
   • عکس‌ها سیاه و سفید، برقی، و با کیفیت عالی باشند.


  1. نحوه نگارش مراجع
   • در لیست مراجع انواع مختلف مرجع‌ها به شکل زیر نوشته شوند:

    [1] ب. مقدم، ا. تقوی، و ن. طاهری، آشنائی با شبکه‌های کامپیوتری، چاپ دوم، انتشارات نصر، تهران، 1375.
    [2] ی. براون، مقدمه ای بر شبکه‌های عصبی، ترجمه م. ع. آرام، انتشارات فجر، مشهد، 1370.
    [3] راهنمای کاربران حسابرس، شرکت پردازش رایانه ای ایران، تهران، 1365. راهنمای تهیه مقالات
    [4] ج. عارف، استنتاج فازی بوسیله شبکه‌های عصبی، پایان نامه کارشناسی ارشد هوش مصنوعی، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشـگاه صـنعتی شـهر، 1374.
    [5] ج. حسینی، و ح. ربانی، "تشخیص چهره انسان در تصویر،" نشریه امیرکبیر، سال هشتم، شماره 42، ص 125-147، 1377.
    [6] ج. حسینی، و ح. ربانی، "تشخیص چهره انسان در تصویر،" در مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس سـالانه انجمـن کـامپیوتر ایـران، ص 224-232، 1380.

    [7] M. A. Ahmadi, and M. H. Rahimi, Fuzzy Set Theory, New Jersey: Prentice-Hall, 1995.
    [8] M. A. Ahmadi, M. H. Rahimi, and A. Fatemi, "Evidence-Based Recognition of 3D Objects," IEEE Trans. Patt. Anal. and Mach. Intell., vol. 12, no. 10, pp. 811-835, 1994.
    [9] A. Taheri, "On-Line Fingerprint Verification," Proc. IEEE Intl Conf. Pattern Recognition, pp. 752-758, 1992.
    [10] M. A. Ahmadi, On-line Fingerprint Verification, Ph. D. Dissertation, MIT, Cambridge, MA, 1982.
    [11] A. J. Washington, "The Fingerprint of MalcomX," http://www.dermatoglyphics.com, June 2003.
    [12] International Biometrics Group, http://www.biometricgroup.com, May 2003.


  1. واژه نامه
   • هر واژه خارجی در واژه نامه در انتهای مقاله با شماره‌ای مشخص شود و شماره در معادل فارسی آن واژه در متن، به‌صورت بالانویس آورده شود.


  1. آماده سازی مقاله (رعایت فرمت زیر پس از پذیرش و برای ارسال نسخه نهایی مقاله الزامی است )
   • مقاله را با نرم افزار Word تایپ نمائید.
   • متن چکیده به صورت تک ستونی با طول سطر 18 سانتی‌متر و متن مقاله به صورت دو ستونی با طول هر ستون 87 میلی‌متر و فاصـله دو سـتون 6 میلی‌متر تایپ شود. حاشیه‌ها از بالا و پائین برابر 20 میلی متر و از طرفین برابر 15 میلی‌متر اختیار شود.
   • فاصله عنوان مقاله در صفحه اول از بالای صفحه برابر 85 میلی‌متر باشد و عنوان وسط چین شود.
   • کلیه عناوین به صورت پررنگ با قلم "B Nazanin" تایپ شوند، اندازه قلم عنوان مقاله،18 عناوین سطح اول ،14 و عناوین سطح دوم و سـوم 12 انتخاب شوند.
   • متن چکیده‌ها با قلم "B Nazanin" اندازه ،9 متن مقاله با قلم "B Nazanin" اندازه ، 10 و کلمـات و مـتن انگلیسـی بـا قلـم Cambria اندازه 9 تایپ شوند.
   • تمام متن بصورت تک فاصله تایپ شود. اسامی نویسندگان از عنوان مقاله و اسامی نویسندگان از عناوین محل اشتغال نویسـندگان دو خـط فاصـله داشته باشد. بالای هر عنوان یک سطر فاصله قرار داده شود.
   • سعی شود تعداد صفحات مقاله از 15 صفحه بیشتر نباشد.
نحوه ارسال مقاله
   جهت ارسال مقاله به نشریه علوم رایانش و فناوری اطلاعات لطفاً مطابق دستورات مندرج در زیر عمل فرمایید.

   تقاضا می شود که برای ارسال مقالات خود ابتدا در
سامانه ارسال مقاله‌ی نشریه علوم رایانش و فناوری اطلاعات
   ثبت نام و سپس از طریق این سامانه مقاله خود را برای نشریه علوم رایانش و فناوری اطلاعات ارسال فرمایید. برای اینکه مقاله شما در فرآیند داوری قرار داده شود، باید موارد زیر را به نشریه ارسال کنید:


   1. فایل PDF امضا شده فرم تعارض منافع (دانلود از اینجا) توسط نویسنده مسئول مقاله
   2. فایل PDF امضا شده فرم تعهد نویسندگان (دانلود از اینجا) توسط تمامی نویسندگان مقاله
   3. یک نامه معرفی شامل نام، اطلاعات تماس، تصویر و بیوگرافی مختصر تمام نویسندگان مقاله
   4. فایل PDF مقاله. (پس از پذیرش ارسال نسخه Word و PDF مقاله که منطبق با فرمت مقالات نشریه باشند)
   5. چکیده انگلیسی مقاله (شامل عنوان، نام نویسندگان و موسسه مرتبط آن‌ها و کلمات کلیدی)
   6. یک فایل که نوآوری‌های مقاله را به صورت موردی مشخص کند
  در صورتی که موارد ارسالی شما به صورت کامل و صحیح در سامانه ارسال مقاله نشریه علوم رایانش و فناوری اطلاعات ثبت گردد، مقاله در فرآیند داوری قرار خواهد گرفت. همچنین از طریق این سامانه می‌توانید وضعیت مقاله خود را پیگیری نمایید.
  در صورت وجود هر گونه مشکل در ارسال مقاله و یا برای ارسال هر گونه نظرات و پیشنهادات می توانید از طریق پست الکترونیک به آدرس:
jcsit@csi.org.ir
   با سردبیر نشریه ارتباط برقرار نمایید.
  پیشاپیش از انتخاب نشریه علوم رایانش و فناوری اطلاعات جهت ارسال آثار ارزشمندتان تشکر میکنیم.