نویسنده = مژده نظری سلیماندارابی
به سوی ارزیابی سیستم‌های خودتطبیق

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1394

اسلام ناظمی؛ حسین صدر؛ مژده نظری سلیماندارابی