نویسنده = مژگان‌السادات مشیریان
یک الگوریتم خوشه‌بندی خودکارِ مبتنی بر ساختار هندسی دایره آپولونیوس و رابطه همسایگی متقابل داده‌ها

دوره 20، شماره 2، آذر 1401

مژگان‌السادات مشیریان؛ مهدی هاشم زاده؛ شهین پور‌بهرامی