کلیدواژه‌ها = تکنیک تاپسیس
ارزیابی ناهمگنی فرآیند ادغام شبکه‌های پیچیده و اجتماعی در مدل باراباشی-آلبرت براساس روش ترکیبی تاپسیس-انتروپی وزن‌دار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

محمدمهدی عمادی‌کوچک؛ فرشاد صفایی؛ میدیا رشادی


ارزیابی ناهمگنی فرآیند ادغام شبکه‌های پیچیده و اجتماعی در مدل باراباشی-آلبرت براساس روش ترکیبی تاپسیس-انتروپی وزن‌دار

دوره 20، شماره 2، آذر 1401

محمد‌مهدی عمادی‌کوچک؛ فرشاد صفایی؛ میدیا رشادی