کلیدواژه‌ها = یادگیری عمیق
پیش‌بینی شباهت متن با استفاده از یک شبکه عصبی سیامی مبتنی بر شبکه عمیق و ویژگی‌های شباهت لغوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

فریبا خلج؛ حسین عباسی‌مهر


توصیف تصویر دیجیتال به زبان فارسی بر پایه یادگیری عمیق و جستجوی پرتو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

علی معرفی؛ همایون مهدوی نسب


پیش‌بینی شباهت متن با استفاده از یک شبکه عصبی سیامی مبتنی بر شبکه عمیق و ویژگی‌های شباهت لغوی

دوره 20، شماره 1، فروردین 1401

فریبا خلج؛ حسین عباسی‌مهر


توصیف تصویر دیجیتال به زبان فارسی بر پایه یادگیری عمیق و جستجوی پرتو

دوره 20، شماره 1، فروردین 1401

علی معروفی؛ همایون مهدوی‌نسب


استفاده از شبکه عصبی عمیق بهینه شده با الگوریتم ژنتیک برای بازشناسی رویدادهای ویدیوی فوتبال (در دست انتشار)

دوره 19، شماره 2، آذر 1400

امیرحسین زنگنه؛ احسان شریفی؛ کامران لایقی؛ مهدی چم‌پور


مدل‌سازی آشوب‌گرای سیگنال فوتوپلتیسموگرام جهت تخمین فشارخون مبتنی بر شبکه‌های عصبی عمیق کانولوشنی

دوره 19، شماره 1، اردیبهشت 1400

محمدباقر خدابخشی؛ نعیم اسلامیه‌همدانی؛ سیده‌زهره صدرالدینی


شناسایی رویداد در ویدیو با استفاده از شبکه عصبی عمیق بهینه

دوره 18، شماره 2، آذر 1399

امیرحسین زنگنه؛ مهدی چم‌پور؛ کامران لایقی


یادگیری عمیق در خلاصه‌سازی چندسندی متون فارسی

دوره 14، شماره 2، آذر 1395

شیما محرابی؛ حمیدرضا احمدی‌فر؛ سید ابوالقاسم میرروشندل