کلیدواژه‌ها = بین زبانی
نظرکاوی بین‌زبانی با استفاده از ویژگی‌های معنایی

دوره 13، شماره 2، آذر 1394

شیما اسمعیلی‌تفت؛ آزاده شاکری