کلیدواژه‌ها = شبکه‌ی بین خودرویی
ارائه یک طرح تشخیص بدرفتاری داده محور و آگاه از زمینه در شبکه‌ی بین خودرویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

زهرا گرجی؛ سعید شکرالهی


ارائه یک طرح تشخیص بدرفتاری داده محور و آگاه از زمینه در شبکه‌ی بین خودرویی

دوره 20، شماره 1، فروردین 1401

زهرا گرجی؛ سعید شکرالهی