کلیدواژه‌ها = سیستم پیشنهاد دهنده ی ترکیبی
استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای بهبود مدیریت ارتباط با مشتری

دوره 15، شماره 2، آذر 1396

الناز مظاهری؛ سید ابوالقاسم میرروشندل