کلیدواژه‌ها = طبقه بندی داده
یک روش برای کاهش طبقه‌بندی داده با استفاده از تکنیک وزن‌دهی در SVM+

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1394

آرش قربان‌نیا دلاور؛ زهرا جعفری