کلیدواژه‌ها = محاسبات گرانولار
ارائه‌ی الگوریتمی موثر برای یادگیری قوانین بر پایه‌ی خوشه‌بندی ترکیبی و محاسبات گرانولار

دوره 20، شماره 2، آذر 1401

فرناز ماهان؛ صالح صلحی؛ سیدمیثم روضه‌خوانی؛ جعفر رزم‌آرا