ارائه یک چارچوب ریاضی برای تحلیل ارزشمندی وفاداری مشتری در سیستم‌های تجارت الکترونیک مبتنی بر مدل بنگاه‌تجاری و مشتری IBM

نویسندگان

دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

تغییر رویکرد کاربران به استفاده از سیستم‌های تجارت الکترونیک در قیاس با سیستم‌های تجارت سنتی، نیاز به بازنگری در مفاهیم حاکم بر سیستم‌های تجاری سنتی نظیر وفاداری مشتری را ضروری میسازد. مفهوم وفاداری مشتری در سیستمهای تجارت الکترونیک به علت افزایش اندازه بازار و فراهم‌کنندگان خدمات و کالا دارای اولویت و اهمیت بالاتری نسبت به سیستم‌های تجارت سنتی است. وجود مفهوم تغییرات و انعطاف‌پذیری سیستم تجارت الکترونیک، باعث می‌شود تا علاوه بر شناخت پارامترهای مؤثر بر مفهوم وفاداری مشتری، نیاز به بازتعریف این متغیرها بر اساس فضای ایجادکننده و عوامل مؤثر تعریف‌کننده سیستم تجارت الکترونیک باشد. باتوجه‌به اینکه سیستم تجارت الکترونیک، توسعه سیستم تجارت سنتی است، بنابراین می‌توان مفهوم شاخص‌های مؤثر بر وفاداری مشتری را از سیستم مذکور اخذ نمود و با درنظرگرفتن قیود ناشی از تکنولوژی و همچنین فضای مولد سیستم تجارت الکترونیک، اقدام به بازنگری در آن‌ها نمود. بر اساس معادلات ریاضی به‌دست‌آمده ناشی از تأثیرپذیری عوامل مؤثر بر مفهوم وفاداری مشتری بر فضای مولد سیستم تجارت الکترونیک، می‌توان ارتباطات و تعاملات این عناصر با یکدیگر را در چارچوبی مشخص و معین نمود. این موضوع باعث می‌شود تا عوامل مؤثر بر مفهوم وفاداری مشتری از حالت انتزاعی خارج شده و با درنظرگرفتن ماهیت امر دادوستد صورت پذیرد. از سوی دیگر، تابع کارکردی مفهوم وفاداری در سیستمهای تجارت براین‌اساس در این مقاله ارائه شده است. چارچوب به‌دست‌آمده، باعث می‌گردد تا بنگاه‌های تجاری بتوانند با تحلیل شاخص‌های مؤثر بر مفهوم وفادار، اقدام به تغییر ساختارهای پاسخگویی خود به‌منظور افزایش وفادار مشتریان نمایند.

کلیدواژه‌ها


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401