‫ ارائه یک الگوریتم بهینه‌ی توسعه‌پذیر در طراحی مدارات آتاماتای سلولی کوانتومی (در دست انتشار)

نویسندگان

دانشکده فنی مهندسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب، تهران، ایران

چکیده

آتاماتای سلولی کوانتومی به عنوان یک پیشنهاد جدید به هدف بهینه شدن مدارات الکترونیک در دهه اخیر مطرح بوده که با استفاده از نیروی کولومبیک بین سلول‌ها، انتقال یک منطق به سلول کناری میسر می‌شود. لذا محاسبات کولومبیک بین سلولی بر پایه روابط فیزیکی انرژی کینک ، اساس این تکنولوژی است.  در این مقاله، یک الگوریتم برای استخراج انرژی کینک بین سلولی  معرفی می‌گردد که در آن با مشخص کردن مقادیر ورودی و با استفاده از روابط فیزیکی ، محاسبات بین سلولی انجام شده و قطبیت هر کدام از سلول‌ها و در نهایت سلول خروجی بدست می‌آید. مقادیر استخراج شده با خروجی شبیه‌سازی نرم‌فزاری نیز جهت اعتبارسنجی مقایسه می‌شود. از مزایای این کار می‌توان به سرعت بسیار بالاتر کار الگوریتمیک نسبت به شبیه‌سازی و محاسبات دستی انرژی کینک، توسعه‌پذیری آن در طراحی مدارات مختلف، فراتر از حالت مربع چهارنقطه‌ای بودن و سایر موارد  اشاره نمود. بدنه و خروجی الگوریتم ابتدا برروی گیت های پایه نظیر مدار اکثریت پیاده سازی شده و سپس بطور کامل بر روی یک طرح جدید تمام جمع‌کننده و جمع کننده چهاربیتی با پیش بینی رقم نقلی  به هدف نشان دادن توسعه پذیری آن، پیاده‌سازی می‌گردد و مقایسه ها و نتایج آن استخراج می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

دوره 19، شماره 2
پاییز و زمستان
آذر 1400