کشف ساختار هدف خرید گروهی برخط و پیش‌بینی عوامل مؤثر به کمک داده‌کاوی (در دست انتشار)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشکده مهندسی کامپیوتر ، دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله، سیستم تجزیه و تحلیل اهداف مشتری خرید گروهی برخط پیشنهاد شده است به طوری که اهداف مشتری را پیش‌بینی می‌کند و اهداف مشتری خرید گروهی برخط را با استفاده از رویکردهای کمی و کیفی نشان می‌دهد. نتایج حاصل شده به جذب مشتری‌های جدید، حفظ مشتری‌های فعلی، بهبود رضایت مشتری، شناخت الگوی رفتاری مشتری و ایجاد استراتژی‌های بازاریابی کمک می‌کند. برای تحقیق کیفی، از روش مصاحبه نردبان برای جمع‌آوری داده‌ها از 43 خریدار گروهی برخط استفاده شد. یک مدل اهداف سلسله مراتبی با استفاده از رویکرد زنجیره پایان و مدل‌سازی ساختاری تفسیری، بر اساس 25 هدف شناسایی شده، توسعه داده شد. یافته‌های اکتشافی در مطالعه کیفی، اساس تحقیق کمی را تشکیل می‌دهد. داده ها از 206 فرد که تجربه خرید قبلی از وب سایت‌های خرید گروهی برخط را داشتند جمع‌آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی، استفاده شد و سپس برای پیش‌بینی عوامل تأثیرگذار در خرید مشتری‌ها، از روش درخت تصمیم روی مجموعه داده‌های واقعی مربوط به خرید گروهی برخط استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

 • [1] P. G. Hong Zhang, Yaobin Lu, Sumeet Gupta, “Article information :,” Underst. group-buying websites Contin. An Ext. Expect. confirmation Model, 2015.
 • [2] L. B. Ferreira and D. A. da C. Andrade, “Compras coletivas na hotelaria: uma análise do ponto de vista do anunciante,” Univ. Anhembi Morumbi - São Paulo Compras, 2012.
 • [3] Y. C. Chen, J. H. Wu, L. Peng, and R. C. Yeh, “Consumer benefit creation in online group buying: The social capital and platform synergy effect and the mediating role of participation,” Electron. Commer. Res. Appl., vol. 14, no. 6, pp. 499–513, 2015.
 • [4] X. Shi and Z. Liao, “Online consumer review and group-buying participation: The mediating effects of consumer beliefs,” Telemat. Informatics, vol. 34, no. 5, pp. 605–617, 2017.
 • [5] N. Delafrooz, L. H. Paim, S. A. Haron, and S. M. Sidin, “Factors affecting students ’ attitude toward online shopping,” African J. Bus. Manag., vol. 3, no. May, pp. 200–209, 2009.
 • [6] L. Xiao, “Analyzing consumer online group buying motivations: An interpretive structural modeling approach,” Telemat. Informatics, vol. 35, no. 4, pp. 629–642, 2018.
 • [7] G. Zhang, J. Shang, and P. Yildirim, “Optimal pricing for group buying with network effects,” Omega (United Kingdom), vol. 63, pp. 69–82, 2016.
 • [8] M. H. Hsu, C. M. Chang, K. K. Chu, and Y. J. Lee, “Determinants of repurchase intention in online group-buying: The perspectives of DeLone & McLean is success model and trust,” Comput. Human Behav., vol. 36, pp. 234–245, 2014.
 • [9] W. M. Lim and D. H. Ting, “Consumer Acceptance and Continuance of Online Group Buying,” J. Comput. Inf. Syst., vol. 54, no. 3, pp. 87–96, 2014.
 • [10] E. S. Wang and N. P. Chou, “Consumber Characteristics, Social Influence, and System Factors on Online Group -Buying Repurchasing Intention Graduate Institute of Bio-industry Management,” J. Electron. Commer. Res., vol. 15, no. 2, pp. 119–132, 2014.
 • [11] J. Chen and X. L. Shen, “Consumers’ decisions in social commerce context: An empirical investigation,” Decis. Support Syst., vol. 79, pp. 55–64, 2015.
 • [12] H. H. Cheng and S. W. Huang, “Exploring antecedents and consequence of online group-buying intention: An extended perspective on theory of planned behavior,” Int. J. Inf. Manage., vol. 33, no. 1, pp. 185–198, 2013.
 • [13] C. Yen and C. M. Chang, “Unity is strength: Understanding users’ group buying behavior in taiwan from a collectivism perspective,” J. Electron. Commer. Res., vol. 16, no. 2, pp. 109–122, 2015.
 • [14] W.-L. Shiau and Y. K. Patrick Chau, “Does Altruism Matter on Online Group Buying? Perspectives from Egotistic and Altruistic Behavior,” PACIS 2013 Proc., 2013.
 • [15] K. Z. K. Zhang, B. Hu, and S. J. Zhao, “How online social interactions affect consumers’ impulse purchase on group shopping websites?,” Proc. - Pacific Asia Conf. Inf. Syst.
 • PACIS 2014, 2014.
 • [16] Y. Liu, H. Li, and F. Hu, “Website attributes in urging online impulse purchase: An empirical investigation on consumer perceptions,” Decis. Support Syst., vol. 55, no. 3,
 • pp. 829–837, 2013.
 • [17] L. Xiao, Z. Guo, and J. D’Ambra, “Analyzing consumer goal structure in online group buying: A means-end chain approach,” Inf. Manag., vol. 54, no. 8, pp. 1097–1119, 2017.
 • ]18[ ا. رمضانی، "تحلیل تأثیر عوامل محرک زای محیطی بر رفتار خرید مشتریان (مطالعه موردی: مشتریان فروشگاه رفاه همدان)" ، پژوهش های مدیریت و علوم انسانی 1397.
 • ]19[م. توفیقی، "بررسی عوامل مرتبط با رفتار خرید مصرف کننده در یک محیط خرید آنلاین در ایران" ( پایان نامه کارشناسی ارشد )، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی 1387 .
 • ]20[ م. نظری، و م. بغدادی، "شناسایی و بررسی عوامل تأثیرگذار بر خریدهای آنی آنلاین در فروشگاههای تخفیف گروهی در ایران،" فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات 3(5):223–239 ،1392.
 • [21] N. Mohd Suki and N. Mohd Suki, “Modeling the determinants of consumers’ attitudes toward online group buying: Do risks and trusts matters?,” J. Retail. Consum. Serv., vol. 36, no. February, pp. 180–188, 2017.
 • [22] L. Mendes Filho, V. A. Jorge, and O. B. de Sena Júnior, “Percepção do uso de sites de compras coletivas ao adquirir cupons de serviços turísticos,” Rev. Bras. Pesqui. em Tur.,
 • vol. 10, no. 3, p. 574, 2016.
 • ]23[ م. کامرانی، و ن. آرین فر، "بررسی تأثیر تبلیغات شفاهی و مشاهده رفتار خرید بر قصد خرید مشتریان درشبکه های اجتماعی" اندیشه های نوین در مدیریت و حسابداری، 23–60، 1396.
 • ]24[ ح. سعیدنیا، و د. قربانزاده، "بررسی مؤثرعوامل بر نگرش و تبلیغات شفاهی مثبت در بین کاربران تلگرام" فصلنامه پژوهش تحقیقات بازاریابی نوین1(7): 173-202، 1396.
 • ]25[ م. ج. نائیجی، و س. ابولقاسمیان، "تأثیر انگیزه های مشارکت در تبلیغات توصیه ای- الکترونیکی بر تمایل به خرید:نقش میانجی ویژگی های پیام،"فصلنامه پژوهش تحقیقات بازاریابی نوین4(6): 141-158، 1395.
 • ]26[ ع. داوری، ا. محمدی, و ا. پورناصری، "تاثیر تبلیغات شفاهی بر تمایل به استفاده از خدمات بیمه در میان مشتریان شرکت های بیمه شهر رشت" ،مجله مدیریت بازاریابی شماره115–138 .26،1393.
 • [27] C. C. Chen and M. C. Chung, “Predicting the success of group buying auctions via classification,” Knowledge-Based Syst., vol. 89, pp. 627–640, 2015.
 • [28] J. J. Sheu, Y. W. Chang, and K. T. Chu, “Applying decision tree data mining for online group buying consumers’ behaviour,” Int. J. Electron. Cust. Relatsh. Manag., vol. 2, no. 2,
 • pp. 140–157, 2008.
 • [29] C. O. Sakar, S. O. Polat, M. Katircioglu, and Y. Kastro, “Real-time prediction of online shoppers’ purchasing intention using multilayer perceptron and LSTM recurrent neural networks,” Neural Comput. Appl., vol. 31, no. 10, pp. 6893–6908, 2019.
 • [30] R. Pieters, H. Baumgartner, and D. Allen, “A means-end chain approach to consumer goal structures,” Int. J. Res. Mark., vol. 12 (3), pp. 227–244, 1995.
 • [31] S.-H. Liao, P.-H. Chu, Y.-J. Chen, and C.-C. Chang, “Mining customer knowledge for exploring online group buying behavior,” Expert Syst. Appl, vol. 39 (3), pp. 3708–3716, 2011.
 • [32] L.A. Pervin, “Goal concepts: themes, issues and questions, in: L.A. Pervin (Ed.), Goal Concepts in Personality and Social Psychology,” pp. 437–479, 1989.
 • [33] A. I. A. Costa, M. Dekker, and W. M. F. Jongen, “An overview of means-end theory: Potential application in consumer-oriented food product design,” Trends Food Sci. Technol., vol. 15, no. 7–8, pp. 403–415, 2004.
 • [34] T. J. Gutman and J. Reynolds, “Laddering Theory, Method, Analysis, and Interpretation,” J. Advert. Res., vol. 28, no. 1, pp. 11–31, 1988.
 • [35] J.C. Olson and T.J. Reynolds, “Understanding Consumer Decision Making: The Means-End Approach to Marketing and Advertising Strategy 2001,” Lawrence Erlbaum Assoc., 2001.
 • [36] J. Gutman, “Means-end chains as goal hierarchies,” Psychol. Mark., no. 4 (6),
 • pp. 545–560, 1997.
 • [37] S. Zempe and H. Van der Heijden, “On the use of variable user goals to measure perceived usefulness,” Inf. Syst., 2007.
 • [38] Y. Jung and H. Kang, “User goals in social virtual worlds: a means-end chain approach,”
 • CHB 26, pp. 218–225, 2010.
 • [39] J. Gutman and G. Miaoulis, “Communicating a quality position in service delivery: an application in higher education,” Manag. Serv. Qual, no. 13 (2), pp. 105–111, 2003.
 • [40] D. Hinkle, “The Change of Personal Construct from the Viewpoint of the Theory of Construct Implication,” 1965.
 • [41] T. M. Veludo-de-Oliveria, A. A. Ikeda, and M. C. Campomar, “Discussing laddering application by the means end chain theory,” Qual. Rep, no. 11 (4), pp. 626–642, 2006.
 • [42] K. A. Neuendorf, “The Content Analysis Guide,” Sage Publ. Thousand Oaks, 2002.
 • [43] K. Krippendorff, “Reliability in content analysis,” Commun. Res, no. 30 (3),
 • pp. 411–433, 2004.
 • [44] Z. Guo, F. B. Tan, and K. Cheung, “Students’ uses and gratifiactions for using computer-mediated communication media in learning contexts,” Commun.AIS, no. 27 (1),
 • pp. 339–378, 2010.
 • [45] J. N. Warfield, “Developing interconnection matrices in structural modeling,” IEEE Trans, no. 4 (1), pp. 81–87, 1974.
 • [46] M. N. Faisal, D. K. Banwet, and R. Shankar, “Supply chain risk mitigation: Modeling the enablers.,” Bus. Process. Manag., no. 12 (4), pp. 535–552, 2006.
 • [47] M. . Qureshi, “An integrated model to identify and classify the key criteria and their role in the assessment of 3PL services providers,” Asia Pac. J. Mark. Logist, no. 20 (20),
 • pp. 227–249, 2013.
 • [48] F. J. Hair, Sarstedt, M. Hopkins, and L. K. G., “Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM): an emerging tool in business research,” Eur. Bus. Rev, no. 26 (2),
 • pp. 106–121, 2014.
 • [49] H. Varian, “Bootstrap Tutorial,” Math. J., no. 9, pp. 768–775, 2005.
 • [50] V. Lazarov and M. Capota, “churn prediction,” Expert Syst. Appl., vol. 38, no. 3, 2007.
 • [51] Deypir, M., & Sadreddini, M. H, ”An efficient algorithm for mining frequent itemsets within large windows over data streams". International Journal of Data Engineering (IJDE), 2(3), 2011.
 • [52] Sharma, Himani, and Sunil Kumar, "A survey on decision tree algorithms of classification in data mining." International Journal of Science and Research (IJSR) 5.4,2094-2097,2016
دوره 19، شماره 2
پاییز و زمستان
آذر 1400