بهبود فرآیند نگهداشت مدل در مسئله تفریق پس‌زمینه (در دست انتشار)

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران

2 دانشکده ریاضی دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

جداسازی اشیا متحرک از پس‌زمینه یا مسئله تفریق پس‌زمینه یکی از کاربردی‌ترین و پایه‌ای‌ترین مسائل حوزه بینایی ماشین است. یکی از مهم‌ترین مراحل فرآیند تفریق پس‌زمینه، نگهداشت مدل پس‌زمینه یا بروز‌رسانی آن به صورت برخط در یک دنباله ویدئویی است. چالش‌های متعددی از جمله تغییرات نور و سایه در فریم ورودی بر کیفیت مدل پس‌زمینه اثر می‌گذارند. چالش مطرح و مورد توجه اخیر، پویایی و تغییر پس‌زمینه خصوصا در شرایط حرکت دوربین است. از طرفی اخیرا روش‌هایی مبتنی بر تخمین زیرفضا برای حل مسئله تفریق پس‌زمینه ارائه شده که با دقت بالایی مدل‌سازی پس‌زمینه و جداسازی اشیا متحرک را انجام داده‌اند. اما روش‌های اخیر در نگهداشت مدل در مقابل تغییرات ساختاری پس‌زمینه هنوز کارایی کافی را ندارند. این مقاله، روشی مبتنی بر تفریق پس‌زمینه ارائه کرده است که مقاومت بیشتری را در مقابل تغییرات و پویایی پس‌زمینه فراهم می‌کند. روش پیشنهادی بر روی ویدئوهای واقعی آزمایش شده و دقت آن در تخمین پس‌زمینه و پیش‌زمینه و همچنین سرعت همگرایی با روش‌های اخیر مورد مقایسه قرار گرفته است. تحلیل نتایج بدست آمده برتری روش پیشنهادی را تایید می‌کند.

کلیدواژه‌ها

دوره 19، شماره 2
پاییز و زمستان
آذر 1400