ارائه مدلی مبتنی بر بلاک‌چین قابل ویرایش برای ذخیره سازی و انتقال مدارک و اعتبارهای علمی

نویسندگان

پژوهشکده فضای مجازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

امروزه با پیشرفت علم و فناوری، اکثر دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی و سازمان‌ها برای حوزه آموزش خود از یادگیری الکترونیکی استفاده می‌کنند که با ظهور بیماری کووید 19 این موضوع بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. یکی از فناوری‌هایی که در سال‌های اخیر در زیرساخت سیستم‌های یادگیری الکترونیکی مورد توجه قرار گرفته است فناوری بلاک‌چین است. صدور گواهینامه‌های دیجیتال، حقوق مالکیت فکری و امور مالی دانشگاه‌ها و  مؤسسات آموزشی از جمله زمینه‌هایی است که از بلاک‌چین در زیرساخت‌های آنها استفاده شده است. زیرساخت انتقال نمرات و اعتبارهای علمی دانشجویان نیز ازجمله مواردی است که می‌توان از بلاک‌چین در آن بهره برد. در این مقاله مدلی مبتنی بر بلاک‌چین قابل ویرایش برای ذخیره‌سازی و انتقال اطلاعات دانشجویان و اعتبار علمی دانشجویان پیشنهاد شده است. این مدل می‌تواند یک سیستم سراسری قابل اعتماد، غیرمتمرکز و قابل ویرایش که استفاده از آن آسان بوده و به هیچ مدیریت مرکزی نیاز ندارد را در اختیار دانشجویان، دانشگاه‌ها و سازمان‌ها قرار دهد. استانداردها و الگوریتم‌های استفاده شده در مدل پیشنهادی، امنیت، انعطاف‌پذیری و مقیاس‌پذیری این مدل را در سطح مطلوبی قرار می‌دهد. نتایج پیاده‌سازی مدل پیشنهادی نشان می‌دهد که زمان تولید و تأیید تراکنش‌های دانشجویان، مدت زمان به‌روزرسانی و حجم آنها قابل قبول است.

کلیدواژه‌ها

 • [1] A. Alhabeeb, and J. Rowley, "E-learning critical success factors: Comparing perspectives from academic staff and students," Computers & Education, Vol.127, pp.1-12, 2018.
 • [2] M. Jirgensons, and J. Kapenieks, "Blockchain and the future of digital learning credential assessment and management," Journal of Teacher Education for Sustainability, Vol.20, No.1, pp.145-156, 2018.
 • [3] Z. Qiu, Digital certificate for a painting based on blockchain technology. Department of Information and Finance Management, National Taipei University of Technology, Taiwan, ROC, 2017.
 • [4] A. Third, A., J. Domingue, M. Bachler, and K. Quick, “Blockchains and the Web position paper," In Proc. W3C Workshop Distrib. Ledgers Web, 2016.
 • [5] R. Xu, L. Zhang, H. Zhao, and Y. Peng, "Design of network media’s digital rights management scheme based on blockchain technology," In 2017 IEEE 13th international symposium on autonomous decentralized system (ISADS), pp. 128-133, IEEE, 2017.
 • [6] S. Nakamoto, Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system, 2019.
 • [7] S.G. Education, Sony global education develops technology using Blockchain for open sharing of academic proficiency and progress records, 22 February 2016.
 • [8] M. Sharples, and J. Domingue, "The blockchain and kudos: A distributed system for educational record, reputation and reward," In European conference on technology enhanced learning, Springer, Cham, pp. 490-4962016.
 • [9] X.M. Yang, X. Li, H.Q. Wu, and K.Y. Zhao, “The application model and challenges of blockchain technology in education," Modern distance education research 2, pp.34-45, 2017.
 • [10] C. Dannen, Introducing Ethereum and Solidity, Berkeley: A press, 2017.
 • [11] J.C. Cheng, N.Y. Lee, C. Chi, and Y.H. Chen, "Blockchain and smart contract for digital certificate," In 2018 IEEE international conference on applied system invention (ICASI), pp. 1046-1051, 2018.
 • [12] K. Fanning, and D.P. Centers, "Blockchain and its coming impact on financial services," Journal of Corporate Accounting & Finance, Vol.27, No.5, pp.53-57, 2016.
 • [13] K. Ito, and M. O’Dair, "A Critical Examination of the Application of Blockchain Technology to Intellectual Property Management," In Business transformation through blockchain, Palgrave Macmillan, Cham, pp. 317-335, 2019.
 • [14] T. Grosges, and D. Barchiesi, “European credit transfer and accumulation system: An alternative way to calculate the ECTS grades,” Higher Education in Europe, Vol.32, No.2, pp.213-227, 2017.
 • [15] H. Krawczyk and T. Rabin, "Chameleon signatures," In Proc. 7th Netw. Distrib. Syst. Secur. Symp., pp. 143–154, 2000.
 • [16] G. Ateniese, B. Magri, D. Venturi, and E. Andrade, "Redactable blockchain–or–rewriting history in bitcoin and friends," In 2017 IEEE European symposium on security and privacy (EuroS&P), pp. 111-126, IEEE, 2017.
 • [17] D. Derler, K. Samelin, D. Slamanig, and C. Striecks, "Fine-Grained and Controlled Rewriting in Blockchains: Chameleon-Hashing Gone Attribute-Based," IACR Cryptol. ePrint Arch., p.406, 2019.
 • [18] J.C. Choon, and J.H. Cheon, "An identity-based signature from gap Diffie-Hellman groups," In International workshop on public key cryptography, Springer, Berlin, Heidelberg, pp. 18-30, 2003.
 • [19] J.A. Akinyele, C. Garman, I. Miers, M.W. Pagano, M. Rushanan, M. Green, and A.D. Rubin, "Charm: a framework for rapidly prototyping cryptosystems," Journal of Cryptographic Engineering, Vol.3, No.2, pp.111-128, 2013.
دوره 18، شماره 2
پاییز و زمستان
آذر 1399