ارائه معیار کمی ارزیابی کیفیت ویدئو مبتنی بر ناحیه مورد علاقه در بازی های ابری

نویسندگان

دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

چکیده

پیشرفت­ های اخیر در زمینه روش­های کدکردن ویدئو و نیز حوزه پردازش ­های ابری منجر به تحقق ایده بازی­ های ابری شده است که در آن صحنه ­های بازی به صورت قاب ­های ویدئویی، فشرده و برای کاربر ارسال می­ شود. به­ منظور ارائه روش­ فشرده­ سازی مناسب در این حوزه و جلب نظر کاربران، ارزیابی مستمر کیفیت ویدئوی بازی­ های ابری لازم به­ نظر می­ رسد. در این مقاله، معیاری جهت ارزیابی کمی کیفیت بر اساس میزان توجه کاربر به نواحی مختلف ویدئو در یک بازی ابری ارائه شده است که با درنظر گرفتن میزان خیرگی کاربر به نواحی مختلف ویدئو، به کیفیت هر ناحیه، وزن متفاوتی اختصاص داده و برای به­دست آوردن نمره کیفیت نهایی از روش جمع وزن ­دار استفاده می ­کند. به­منظور بررسی میزان کارایی معیار کمی ارائه­ شده، نتایج حاصل از این معیار با نتایج نظری کاربران مقایسه شده است. نتایج ارزیابی نشان­دهنده همبستگی بالا بین معیار ارزیابی کمی پیشنهاد شده و نظرات کاربران، با میانگین 7/0، است.

کلیدواژه‌ها

 • H. Roodaki, M. R. Hashemi, and S. Shirmohammadi, "A new methodology to derive objective quality assessment metrics for scalable multiview 3D video coding," ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications (TOMM), vol. 8, no. 3s, 2012.
 • [2] S. S. Sabet, M. R. Hashemi, and M. Ghanbari, "A testing apparatus for faster and more accurate subjective assessment of quality of experience in cloud gaming," IEEE International Symposium on Multimedia (ISM), pp. 463-466, 2016.
 • [3] W. Yang, L. Wu, Y. Fan, and Z. Wang, "A method of image quality assessment based on region of interest," 7th World Congress on Intelligent Control and Automation, pp. 6840-6843, 2008.
 • [4] D. Ghadiyaram, C. Chen, S. Inguva, and A. Kokaram, "A no-reference video quality predictor for compression and scaling artifacts," presented at the International Conference on Image Processing (ICIP), pp. 3445-3449, 2017.
 • [5] Y. Liu, L. Song, R. Xie, and W. Zhang, "A generic method to improve no-reference image blur metric accuracy in video contents," presented at the Visual Communications and Image Processing (VCIP), pp. 1-4, 2017.
 • [6] M. T. Vega, D. C. Mocanu, S. Stavrou, and A. Liotta, "Predictive no-reference assessment of video quality," Signal Processing: Image Communication, vol. 52, pp. 20-32, 2017.
 • [7] G. Jiang, S. Liu, M. Yu, F. Shao, Z. Peng, and F. Chen, "No reference stereo video quality assessment based on motion feature in tensor decomposition domain," Journal of Visual Communication and Image Representation, vol. 50, pp. 247-262, 2018.
 • [8] M. Karimi, N. Soltanian, S. Samavi, K. Najarian, N. Karimi, and S. R. Soroushmehr, "Blind stereo image quality assessment inspired by brain sensory-motor fusion," Digital Signal Processing, vol. 91, pp. 91-104, 2019.
 • [9] J. L. Martínez, P. Cuenca, F. Delicado, and F. Quiles, "Objective video quality metrics: A performance analysis," 14th European Signal Processing Conference, pp. 1-5, 2016.
 • [10] C. Li, X. Yang, B. Chu, W. Lu, and L. Pang, "A new image fusion quality assessment method based on contourlet and SSIM,"In 3rd IEEE International Conference on Computer Science and Information Technology, pp. 246-249, 2010.
 • [11] J. M. Pedersen, M. T. Riaz, J. C. Junior, B. Dubalski, D. Ledzinski, and A. Patel, "Assessing Measurements of QoS for Global Cloud Computing Services," IEEE Ninth International Conference on Dependable, Autonomic and Secure Computing (DASC), pp.682-689, 2011.
 • [12] Ubicom White Paper, Opscore or online playability score: A metric for playability of online games with network impairments, 2005.
 • [13] A.F. Wattimena, R.E. Kooij, J.M. Van Vugt, and O.K. Ahmed, "Predicting the perceived quality of a first person shooter: the quake iv g-model," In Proceedings of 5th ACM SIGCOMM workshop on Network and system support for games, p.42, 2006.
 • [14] P. Chen and M. El Zarki, "Perceptual view inconsistency: an objective evaluation framework for online game quality of experience (qoe)," In 10th Annual Workshop on Network and Systems Support for Games, pp. 1-6, 2011.
 • [15] L. Venturelli, D. Picovici, and J. Kehoe, "Online game quality assessment," Irish Signals & Systems Conference 2014 and 2014 China-Ireland International Conference on Information and Communications Technologies, pp. 334 – 339, 2013.
 • [16] K. Sun and D. Wu, "Video rate control strategies for cloud gaming," Journal of Visual Communication and Image Representation, vol. 30, pp. 234-241, 2015.
 • [17] S. P. Chuah, N. M. Cheung, and C. Yuen, "Layered Coding for Mobile Cloud Gaming Using Scalable Blinn-Phong Lighting," IEEE Transactions on Image Processing, vol. 25, no. 7, pp. 3112 - 3125, 2016.
 • [18] S. Shi, C.H. Hsu, K. Nahrstedt, and R. Campbell, "Using graphics rendering contexts to enhance the real-time video coding for mobile cloud gaming," 19th ACM international conference on Multimedia, pp. 103-112, 2011.
 • [19] J. Wu, C. Yuen, N.-M. Cheung, J. Chen, and C. W. Chen, "Enabling adaptive high-frame-rate video streaming in mobile cloud gaming applications," IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, vol. 25, no. 12, pp. 1988-2001, 2015.
 • [20] M. Hemmati, A. Javadtalab, A. A. Nazari Shirehjini, S. Shirmohammadi, and T. Arici, "Game as video: Bit rate reduction through adaptive object encoding," 23rd ACM Workshop on Network and Operating Systems Support for Digital Audio and Video, pp. 7-12, 2013.
 • [21] W. Cai and V. C. Leung, "Multiplayer cloud gaming system with cooperative video sharing," IEEE 4th International Conference on Cloud Computing Technology and Science (CloudCom), pp. 640-645, 2012.
 • [22] I. Slivar, L. Skorin-Kapov, and M. Suznjevic, "Cloud gaming QoE models for deriving video encoding adaptation strategies," 7th International Conference on Multimedia Systems, p.18, 2016.
 • [23] S. Winkler and P. Mohandas, "The evolution of video quality measurement: From PSNR to hybrid metrics," IEEE Transactions on Broadcasting, vol. 54, no. 3, pp. 660-668, 2008.
 • [24] M. C. Farias and S. K. Mitra, "No-reference video quality metric based on artifact measurements," IEEE International Conference on Image Processing, pp. 141-144, 2005.
 • [25] W. Cai, M. Chen, and V. C. Leung, "Toward gaming as a service," IEEE Internet Computing, vol. 18, no. 3, pp. 12-18, 2014.
 • [26] N. Staelens, S. Moens, W. Van den Broeck, I. Marien, B. Vermeulen, P. Lambert, R.V.D. Walle, and P. Demeester, "Assessing quality of experience of IPTV and video on demand services in real-life environments," IEEE Transactions on broadcasting, vol. 56, no. 4, pp. 458-466, 2010.
 • [27] S. Yasakethu, C. T. Hewage, W. A. C. Fernando, and A. M. Kondoz, "Quality analysis for 3D video using 2D video quality models," IEEE Transactions on Consumer Electronics, vol. 54, no. 4, pp. 1969-1976, 2008.
 • [28] M. S. Hossain, G. Muhammad, B. Song, M. M. Hassan, A. Alelaiwi, and A. Alamri, "Audio–visual emotion-aware cloud gaming framework," IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, vol. 25, no. 12, pp. 2105-2118, 2015.
 • [29] N. Tizon, C. Moreno, and M. Preda, "ROI based video streaming for 3D remote rendering," IEEE 13th International Workshop on Multimedia Signal Processing (MMSP), pp. 1-6, 2011.
 • [30] B. Falchuk, T. Żernicki, and M. Koziuk, "Towards streamed services for co-located collaborative groups," 8th International Conference on Collaborative Computing: Networking, Applications and Worksharing (CollaborateCom), pp. 306-315, 2012.
 • [31] H. Ahmadi, S. Z. Tootaghaj, S. Mowlaei, M. R. Hashemi, and S. Shirmohammadi, "GSET somi: a game-specific eye tracking dataset for somi," (http://www.site.uottawa.ca/~shervin/gaze/), In 7th International Conference on Multimedia Systems, p. 42, 2016.
 • [32] G. Sullivan, J. M. Boyce, Y. Chen, J.R. Ohm, C. Andrew Segall, and A. Vetro, "Standardized extensions of high efficiency video coding (HEVC)," IEEE Journal of selected topics in Signal Processing, vol. 7, no. 6, pp. 1001-1016, 2013.
 • [33] ITU-R Recommendation BT.500-10, Methodology for the subjective assessment of the quality of television picture, 2000.
 • [34] S. Winkler and P. Mohandas, "The evolution of video quality measurement: From PSNR to hybrid metrics," IEEE Transactions on Broadcasting, vol. 54, no.3, pp. 660-668, 2008.
دوره 17، شماره 1
بهار و تابستان
اردیبهشت 1398