لزوم تغییر روش ارزیابی عملکرد پژوهشی اعضای هیات علمی و پژوهشگران در ایران

نویسندگان

دانشکده مهندسی ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ،دانشگاه ﺻﻨﻌﺘیﺷﺮﻳﻒ،ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان

چکیده

ارزیابی کارایی و عملکرد علمی پژوهشگران در محیط علمی از اهمیت بسزایی برخوردار است. نتایج این ارزیابی از معیارهای اصلی استخدام، تغییر وضعیت، و ارتقای پژوهشگران و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی در کشورهای مختلف می‌باشد. در ایران، بر مبنای آیین‌نامه‌های وزارت علوم تحقیقات و فناوری، ارزیابی بصورت کاملا کمّی ‌شده و با جداول مشخص انجام می‌گیرد. روح حاکم بر این جداول در آیین‌نامه ارزیابی پژوهشگران، استفاده از معیارهای کمّی یکسان برای افراد با تخصص‌های متفاوت و در رشته‌های مختلف، بدون در نظر گرفتن فرهنگ غالب و جاری در آموزش، پژوهش، و انتشارات علمی هر رشته با فرهنگ و رفتار آماری کاملا متفاوت و خاص خود است. نحوه ارزیابی عملکرد یک پژوهشگر براساس تعداد انتشارات و ارجاعات به آنها در یک رشته با جمعیت چندین برابری رشته دیگر و با فرهنگ پژوهشی کاملا متفاوت، نمی‌تواند در هر دو رشته یکسان باشد. لذا با در نظر گرفتن اینکه تفاوت در رشته‌های مختلف، فرهنگ خاص هر رشته را بوجود آورده، لازم است که روش ارزیابی خاص هر رشته مورد استفاده قرار گیرد. در این مقاله با بررسی‌های کمی و کیفی به چند نقطه ‌ضعف مهم آیین‌نامه‌های جاری کشور در ارزیابی پژوهشگران رشته‌های مختلف علوم پرداخته، و لزوم تغییر رویه در این خصوص را یادآور می‌شویم.

کلیدواژه‌ها

  • [1] D. Patterson, L. Snyder, and J. Ullman. CRA’s BestPractice Memos: Evaluating Computer Scientists andEngineers for Promotion and Tenure [online]. Available:http://cra.org/resources/best-practice-memos/evaluating-computer-scientists-and-engineers-for-promotion-and-tenure.
  • [2] M. D. Ernst, Conferences and Journals in ComputerScience [online]. Available: https://homes.cs.washington.edu /~mernst/advice/conf-vs-journal-uscis.pdf.
  • [3] http://www.scimagojr.com/journalrank.php.
  • [4] K. W. Bowyer. Mentoring Advice on ‘ConferencesVersus Journals’ for CSE Faculty [online]. Available:https://www3.nd.edu/~kwb/mentoring_conferences_journals.pdf.
  • [5] M. Franceschet, "The Roleof Conference Publications inCS," Communications of the ACM, vol. 53, no. 12, pp.129-132, 2010.
  • [6] L. Fortnow, "Time for Computer Science to Grow up,"Communications of the ACM, vol. 52, no. 8, pp. 33-35,2009.
  • [7] J. Freyne, L. Coyle, B. Smyth, and P. Cunningham, "Relative Status of Journal and Conference Publications inComputer Science," Communications of the ACM, vol. 53,no. 11, pp. 124-132, 2010.
  • [8] G. Vrettas, and M. Sanderson, "Conferences versusJournals in Computer Science," Journal of the Associationfor Information Science and Technology, vol. 66, no. 12, pp.2674-2684, 2015.
  • [9] J. E. Iglesias, and C. Pecharroman, Scaling the H-Indexfor Different Scientific ISIFields [online]. Available:https://arxiv.org/ftp/physics/papers/0607/0607224.pdf.
دوره 15، شماره 1
بهار و تابستان
اردیبهشت 1396