آشکارسازی چهره انسان در تصاویر دیجیتال

نویسندگان

دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شاهد، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان

چکیده

در این مقاله روشی چالاک سریع و با دقت بالا برای تشخیص تصویر چهره انسانی در تصاویر رنگی ارایه می‌شود که بیشتر تمرکز آن در یادگیری جزیی برای کاربرد در ملیت‌های خاص و تصاویر پوستی همگون است. روش پیشنهادی به‌دلیل استفاده از مدل پوست در تصاویر رنگی و الگوی چهره، متفاوت با روش‌های دیگر است و نیازی به آموزش و یادگیری به روش‌های سنتی را ندارد. مستقل از وضعیت نورپردازی، رنگ پس‌زمینه، موقعیت چهره، زاویه چرخش حول محورصورت، اندازه تصویر، وضوح تصویر و شرایط عکس‌برداری است. ضمناً تصاویر دارای ریش، عینک، با حالت خنده و بدون محدودیت تعداد چهره‌های موجود نیز آشکار می‌سازد.نتایج آزمایش‌های تجربی بر روی نمونه‌های تصویر رنگی استاندارد و خاص حاوی چهره‌های متعدد و متفاوت انسانی با پس‌زمینه پیچیده، تحت شرایط مختلف محیطی با همزمانی وجود چندین چهره در یک تصویر، نشان می‌دهد که سیستم از دقت 97% الی 98% با جامعیت و مانعیت خوب در شرایط مختلف برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

 • [1]P. Sinha, and et. al., "Face Recognition by Humans:Nineteen Results All Computer Vision Researchers ShouldKnow About," Proceedings of the IEEE, vol. 94, no. 11, pp.1948-1962, 2006.
 • [2]K. Lander, and L. Chuang,"Why are Moving FacesEasier to Recognize," Visual Cognition, vol. 12, pp.429–442, 2005.
 • [3]M. H. Yang, D. Keriegman, and N. Ahuja, "DetectingFaces in Images: A Survey,"IEEE Trans. Pattern Analysisand Machine Intelligence (PAMI), vol. 24, no. 1, pp. 34-58,2002.
 • [4]V. Bruce, and A. W. Young, "Understanding FaceRecognition," Br. J. Psychol., no. 77, pp. 305–327, 1986.
 • [5]R. Chellappa, C. Wilson, and S. Sirohey, "ComplexBackground Using Color Information and SGLD Matrices,"Proc. First Int’l Workshop Automatic Face and GestureRecognition, pp. 238-242, 1995.
 • [6]J. L. Crowley, and J. M. Bedrune, "Integration andControl of Reactive Visual Processes," Proc. Third EuropeanConf. Computer Vision, no. 2, pp. 47-58, 1994.
 • [7]A. J. Calder, and et. al., "Configural Information inFacial Expression Perception," J. Exp. Psychol. Hum.Percept. Perform., vol. 26, pp. 527–551, 2000.
 • [8]H. Wang, and S. F. Chang, "A Highly Efficient Systemfor Automatic Face Region Detection in MPEG Video,"IEEE Trans. Circuits and Systems for Video Technology,vol. 7, no. 4, pp. 615-628, 1997.
 • [9]J. Cai, A. Goshtasby, and C. Yu, "Detecting HumanFaces in Color Images," Image and Vision Computing, vol.18, no. 1, pp. 63-75, 1999.
 • [10]A. J. Calder, and A. W. Young, "Understanding theRecognition of Facial Identity and Facial Expression,"Nature Rev. Neurosci., vol. 6, no. 8, pp. 641–651, 2005.
 • [11]Y. Gong, and M. Sakauchi, "Detection of RegionsMatching Specified Chromatic Features," Computer Visionand Image Understanding, vol. 61, no. 2, pp. 263–269, 1995.
 • [12]A. J. Colmenarez, and T. S. Huang, "Face Detectionwith Information-based Maximum Discrimination," Proc.IEEE Computer Society Conference on Computer Vision andPattern Recognition, pp. 782–787, 1997.
 • [13]J. L. Crowley, and F. Berard, "Multi-modal Tracking ofFaces for Video Communications," Proc. Computer Visionand Pattern Recognition, Puerto Rico, pp. 640–645, June1997.
 • [14]T. F. Cootes, and C. J. Taylor, "Locating Faces usingStatistical Feature Detectors," Proc. Second InternationalConference on Automatic Face and Gesture Recognition, pp.204–209, 1996.
 • [15]T. K. Leung, M. C. Burl, and P. Perona, "Finding Facesin Cluttered Scenes using Random Labeled GraphMatching," Proc. Fifth International Conference onComputer Vision, pp. 637–644, 1995.
 • [16]H. A. Rowley, S. Bluja, and T. Kanade, "NeuralNetwork-based Face Detection," IEEE Trans. PatternAnalysis and Machine Intelligence, vol. 20, no. 1, pp. 23–38,1998.
 • [17]K.-K. Sung, and T. Poggio, "Example-based Learningfor View-based Human Face Detection," IEEETrans. PatternAnalysis and Machine Intelligence, vol. 20,no. 1, pp. 39–51, 1998.
 • [18]Y. Dai, andY. Nakano,"Face-textureModel basedonSGLD and itsApplications in Face Detection in a ColorScene," PatternRecognition,vol. 29, no. 6,pp. 1007–1017, 1996.
 • [19]L. Xu, andet. al., "Segmentationof Skin CancerImages," Imageand VisionComputing, vol. 17, no. 1,pp.65-74, 1999.
 • [20]K. C. Yow,and R. Cipolla, "FindingInitial EstimationofHuman face location," Proceedings of the Second AsianConference onComputer Vision, Singapore, no. 3,pp.514–518, 1995.
 • [21]K. C. Yow,and R. Cipolla, "A Probabilistic FrameworkforPerceptualGrouping ofFeatures for HumanFaceDetection," Proceedings ofthe Second InternationalConference onAutomatic Face and Gesture Recognition,Vermont, USA, 1996.
 • [22]K. C. Yow,and R. Cipolla, "Feature-based HumanFaceDetection," Image and Vision Computing, no. 15,pp.713–735, 1997.
 • [23]Q. Chen, H.Wu, and M.Yachida, "Face DetectionbyFuzzy PatternMatching,"Proceedingsof theFifthInternational Conference on Computer Vision, pp. 591–596, 1995.
 • [24]Y. Miyake,and et. al.,"Facial Pattern DetectionandColor Correctionfrom Television Pictureand NewspaperPrinting," Journalof ImagingTechnology,vol. 16, no. 5,pp.165–169, 1990.
 • [25]K. Sobottka,and I. Pitas,"Segmentationand TrackingofFaces in ColorImages,"Proceedingsof the SecondInternational Conference onAutomatic Face and GestureRecognition, pp.236–241, 1996.
 • [26]A. Verma,S. A. Raj, A.Midya, andJ. Chakraborty, "Face Detectionusing Skin Color Modelingand GeometricFeature," 3rd InternationalConferenceon Informatics,Electronics & Vision (ICIEV),pp. 1-6, 2014.
 • [27]F. Alizadeh,S. Nalousi, and C. Savari,"Face DetectioninColor Imagesusing Color Featuresof Skin," WorldAcademy of Science Engineering and Technology, vol. 5,no.4,pp. 366-372, 2011.
 • [28]K. N. Lu,and A.N. Venetsanopoulos, "FaceRecognition using LDA-based Algorithms," IEEE NeuralNetworks Transaction, vol. 14,no. 1, pp. 195–200, 2013.
 • [29]T. Talele, S. Kadam, and A. Tikare,"EfficientFaceDetection usingAdaboost,"IJCA Proc.on InternationalConference in ComputationalIntelligence(ICCIA’12),10, 2010
 • [30]A. Goswami, and A.Datar, "Frontal EnhancedFaceDetection usingSkin Pixelsand ANN," International JournalofCurrent Engineering and Technology, vol. 6, no. 1, 2016.
دوره 14، شماره 1
بهار و تابستان
اردیبهشت 1395