یافتن بهترین مکان جغرافیایی برای مرکز داده سبز در ایران با توجه به شرایط اقلیمی، سیاسی و اجتماعی

نویسندگان

ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﺑﺮق وﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ، ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻋﻠﻤی و ﺻﻨﻌﺘی اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان

چکیده

شناسایی و تعیین مختصات جغرافیایی مکان مراکز داده، برای سازمان‌ها دارای اهمیت بسزایی است. ارزیابی،‌شناسایی و تعیین مختصات به فاکتورها، معیارها و پارامترهای مختلفی وابسته است که این تنوع پیچیدگی، تصمیم‌گیری برای مدیران سطح بالا را دوچندان می‌سازد. این مقاله برای اولین بار، به بررسی جامع معیارهای تصمیم‌گیری و تبیین گزینه‌های در دسترس برای میزبانی مراکز داده بومی سبز در ایران می‌پردازد. سیستم ارائه شده در این مقاله، با بررسی و ارزیابی لیست جامعی از عوامل بالقوه و با توجه به شرایط اقلیمی، سیاسی و اجتماعی ایران و دیگر فاکتورهای موثر،‌ استان‌ها را به منظور تعیین مختصات جغرافیایی مراکز داده رتبه‌بندی می‌کند. در این سیستم بیش از 40 معیار در قالب 4 دسته اصلی شامل آب و هوا، حوادث طبیعی، امکانات و حوادث غیرطبیعی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. فرآیند استنتاج این سیستم، با ادغام و وزن‌دهی به پارامترها با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و براساس نظرسنجی بین متخصصان و استفاده از رای‌گیری اکثریت، با فرآیندی تطبیقی و انعطاف‌پذیر تکمیل می‌شود و با صحت بسیار بالا به ترتیب نواحی جغرافیایی مناسب را پیشنهاد می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

 • [1] ر. ش. بیگلو، "شناسایی مناطق محروم ایران با استفاده از رتبهبندی ترکیبی،" مجله پژوهش و برنامهریزی شهری، سال دوم، شماره هفتم، صفحه .1390 ،70-53
 • [2] ا. یوسفان، و ا. یوسفیان، "خوشه بندی اسـتانهـای ایـران بـر پایـة معیارهـای شکاف دیجیتال به کمک روش "،K-Meansنشریه علمی ترویجی محاسبات نـرم، سال اول، شماره اول، صفحه .1391 ،45-32
 • [3] ح. خورسندی، غ. فقیری، و ع. کلانتر،"راهنمـای ارزیـابی خسـارت سـیلاب"، نشریه وزارت نیرو، مدیریت منابع آب ایران، شماره -296الف، .1385
 • [4] س. م. ا. رشـتیان، ش. مهـرهکـش، ز. عباسـی، ح. ر. خدابنـده، و ن. یزدانـی، "ارزیابی وضعیت توسعه فـنآوری اطلاعـات در اسـتانهـای کشـور بـا اسـتفاده از شاخصهای بین المللی"، دومین کنفرانس بینالمللـی فنـاوری اطلاعـات و دانـش، تهران، دانشگاه امیرکبیر، .1384
 • [5] ا. ص. عمران، ا. عالیشوندی، و ب. کاوهئی، "بررسی سیاست پذیرش دانشجوی بومی در دانشگاههای ایران"، اولـین همـایش بـین المللـی مـدیریت، آینـده نگـری، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی، .1390
 • [6] نتایج آمارگیری از کاربران اینترنت- ،1389نشریه مرکز آمار ایران، .1390
 • [7] سالنامه آماری کشور، نشریه مرکز آمار ایران، .1390
 • [8] فصلنامه آماری، نشریه مرکز آمار و اطلاعات راهبردی، سال چهارم، شماره ،10 .1391 ،81-72 صفحه
 • [9] ا. یعقوبی، م. پورتندرست، و همکاران، آمار تفصـیلی صـنعت بـرق ایـران ویـژه
 • تولید نیروی برق درسال ،1390وزارت نیرو، شرکت مادر تخصصی توانیر، .1391
 • [10] ا. یعقوبی، م. پورتندرست، و همکاران، آمار تفصیلی صنعت بـرق ایـران ویـژه توزیع نیروی برق درسال ،1390وزارت نیرو، شرکت مادر تخصصی توانیر، .1391
 • [11]وزارت نیرو، دفتر بهبود بهرهوری و اقتصاد بـرق و انـرژی، تعرفـه و قـوانین و .http://tariff.moe.org.ir ،مقررات فروش برق
 • [12]وزارت راه و شهرسازی، سازمان هواشناسی کشور، خلاصه رخدادهای حـدی .http://www.cri.ac.ir ،2012 اقلیمی ایران در سال
 • [13] پایگـــاه ملـــی دادههـــای علـــوم زمـــین کشـــور، نقشـــه میـــانگین http://www.ngdir.ir/maps/PAverageAnnual ،بارنـــدگی ســـالیانه
 • .PrecipitationMap.asp
 • [14]دویچــــه ولــــه فارســــی، مهمتــــرین مراکــــز اتمــــی ایــــران، .http://dw.de/p/16Mya
 • [15]پژوهشــگاه بــینالمللــی زلزلــهشناســی و مهندســی زلزلــة ایــران، .http://www.iiees.ac.ir
 • [16]مرکـــز لـــرزهنگـــاری کشـــور، مرکـــز ژئوفیزیـــک دانشـــگاه تهـــران، .http://irsc.ut.ac.ir
 • [17]سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور، http://www.gsi.ir.
 • [18] مرکز ملی اقلیم شناسی، پژوهشکده اقلیم شناسی، .http://www.cri.ac.ir
 • [19] ASHRAE Technical Committee 9.9, "ThermalGuidelines for Data Processing Environments," ASHRAE-American Society of Heating, Refrigerating andAir-Conditioning Engineers, White Paper, 2012.
 • [20] S. Strutt, and et. al., "Data Center Efficiency and ITEquipment Reliability at Wider Operating Temperature andHumidity Ranges,"The Green Grid, 2011.
 • [21] H. S. Kinvig, A. Winson, and J. Gottsmann, "Analysisof volcanic threat from Nisyros Island, Greece, withimplications for aviation and population exposure,"NaturalHazards and Earth System Science, vol. 10, no. 6, pp.1101-1113, 2010.
 • [22] L. G. Mastin, and et. al., "Preliminary Spreadsheet ofEruption Source Parameters for Volcanoes of the World," U.S. Geological Survey[Online]. Available:http://pubs.usgs.gov/of/2009/1133/.
 • [23] H. H. Willis, and et. al., "Terrorism Risk Modeling forIntelligence Analysis and Infrastructure Protection," RANDCenter for Terrorism Risk Management Policy, Departmentof Homeland Security, 2007.
 • [24] T. L. Saaty,The Analytic Hierarchy Process,McGrawHill, 1980.
 • [25] J. Rath.Data Center Site Selection[Online]. Available:http://rath-family.com/rc/DC_Site_Selection.pdf.
 • [26] California Data Center Design Group (CDCDG).SiteSelection Criteria for a Critical Data Center[Online].Available: http://www.cdcdg.com/index.php/article-4.
 • [27] International Telecommunication Union,"Measuringthe Information Society,"ITU, Geneva, Switzerland, 2012.
 • [28] A. Koch, and J. Wolf, "Iran’s Nuclear Facilities: aProfile,"Center for Nonproliferation Studies, in Monterey,California, 1998.
 • [29] L. Evans. (2003).RAND Tries to Model Risks of Terrorist Attacks UCLA [Online]. Available: http://www.international.ucla.edu/article.asp?parentid=3713.
 • [30]Volcanoes of Iran (8 volcanoes)[Online]. Available:http://www.volcanodiscovery.com/iran.html.
دوره 13، شماره 2
پاییز و زمستان
آذر 1394