ارائه سرویس پیشرفته پکس برای کاربرد در شرایط بحرانی مراکز تروما با رویکرد رایانش ابری

نویسندگان

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

فناوری پکس با وجود این که مزیت های فراوانی دارد، اما برای مراکز درمانی کوچک به دلیل هزینه زیاد مقرون به صرفه نیست و هم چنین در مراکز درمانی بزرگ به دلیل متصل نبودن به بقیه ی مراکز درمانی مشکلات عدیده  ای به وجود آمده است و بسیاری از مراکز درمانی به دلیل وجود این مشکل ها از پکس استفاده نمی کنند. با این اوصاف مراکز تروما نیز نخواهند توانست با مراکز درمانی دیگر ارتباط برقرار کنند و از مزیت های آن مانند تبادل اطلاعات، ارسال/دریافت تصاویر بهره ببرند. در یک دهه ی گذشته محققین راهکارهای مختلفی ارائه داده اند و با ترکیب پکس با فناوری های مختلف سعی در حل مشکلات ذکر شده کرده اند. از میان فناوری های مطرح موجود، رایانش ابری مزیت های بسیاری نسبت به بقیه دارد و استفاده از آن در کنار فناوری پکس باعث می شود تا به اطلاعات بیمارستانی در هر مکان و هر زمانی دسترسی داشته باشیم. ولی با بررسی پژوهش های انجام شده، مشخص می شود آن-چه در پژوهش های قبلی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، استفاده از رایانش ابری در کنار پکس و بهره گیری از مزایای آن است اما         بی توجهی  به مسائلی از قبیل توسعهی راهکار برای مراکز درمانی بدون پکس، مهاجرت از پکس قدیمی به پکس ابری، استفاده از یک بستر امن برای تبادل اطلاعات و ارائه سرویس های مناسب و متناسب با نیاز کاربران مراکز درمانی سبب شده است تا این پژوهش ها عملی نشوند و همچنان بسیاری از مشکلات، بدون راه حل باقی بمانند. 
      هدف اصلی این پژوهش، ارائه ی یک معماری برای اتصال مراکز درمانی به ابر خصوصی  و  استفاده ی مراکز تروما از اطلاعات آن ها می باشد، به صورتی که کاربران بتوانند با تاخیر کم و در یک بستر امن اطلاعات مربوط به مطالعات پزشکی را دریافت کنند، در آن ها جست و جو کرده و تصاویر مربوط به هر مطالعه را ببینند. در مقاله ی ارائه شده، با توسعه ی یک سیستم پکس سرویس گرا، به ارائه ی سرویس های مورد نیاز گروه های مختلف کاربران پرداخته شده است و مشکلات ذکر شده که سبب ناکارآمدی معماری های پیشین شده اند، نیز بررسی و حل شده اند.

کلیدواژه‌ها

 • [1] F. H. K. Huang, D.Sc., FRCR (Hon.), PACS AND IMAGING INFORMATICS BASIC PRINCIPLES AND APPLICATIONS, vol. 2. 2010, pp. 1682-1690. غلط است
 • [2] "Dicom standard," [Online]. Available: http://dicom.nema.org/standard.html. [Accessed: 15-Jul-2017].
 • [3] L. A. B. Silva, C. Costa, and J. L. Oliveira, "Dicom relay over the cloud," International journal of computer assisted radiology and surgery, vol. 8, no. 3, pp. 323-333, 2013.
 • [4] J. Philbin, F. Prior, and P. Nagy, "Will the next generation of pacs be sitting on a cloud?," J. Digit. Imaging, vol. 24, no. August, pp. 179-183, 2011.
 • [5] C.-T. Yang, C.-H. Chen, and M.-F. Yang, "Implementation of a medical image file accessing system in co-allocation data grids," Futur. Gener. Comput. Syst., vol. 26, no. 8, pp. 1127-1140, 2010.
 • [6] L. A. B. Silva, C. Costa, A. Silva, and J. L. Oliveira, "A pacs gateway to the cloud," in Information Systems and Technologies (CISTI), 2011 6th Iberian Conference on. IEEE, 2011, pp. 1-6.
 • [7] L. A. B. Silva, C. Costa, and J. L. Oliveira, "A pacs archive architecture supported on cloud services," International journal of computer assisted radiology and surgery, vol. 7, no. 3, pp. 349-358, 2012.
 • [8] C. C. Teng, J. Mitchell, C. Walker, A. Swan, C. Davila, D. Howard, and T. Needham, "A medical image archive solution in the cloud," Proc. 2010 IEEE Int. Conf. Softw. Eng. Serv. Sci. ICSESS 2010, pp. 431-434, 2010.
 • [9] K. J. Psoter, B. S. Roudsari, M. Vaughn, G. C. Fine, J. G. Jarvik, and M. L. Gunn, "Effect of an image-sharing network on CT utilization for transferred trauma patients: A 5-year experience at a level I trauma center," J. Am. Coll. Radiol., vol. 11, pp. 616-622, 2014.
 • [10] K. L. Junck, L. L. Berland, W. K. Bernreuter, M. McEachern, S. Grandhi, and G. Lewey, "PACS and CR implementation in a level I trauma center emergency department," J. Digit. Imaging, vol. 11, no. SEPTEMBER, pp. 159-162, 1998.
 • [11] A. R. Chatterjee, S. Stalcup, A. Sharma, T. S. Sato, P. Gupta, Y. Z. Lee, C. Malone, M. McBee, E. L. Hotaling, and A. P. Kansagra, "Image Sharing in Radiology-A Primer," Acad. Radiol., vol. 24, no. 12, pp. 286-294, 2017.
 • [12] N. Gharbi, M. Kirikova, and L. Bouzguenda, "Integrated cloud-based services for medical workflow systems," Applied Computer Systems, vol. 20, no. 1, pp. 36-39, 2016.
 • [13] G. C. Kagadis, C. Kloukinas, K. Moore, J. Philbin, P. Papadimitroulas, C. Alexakos, P. G. Nagy, D. Visvikis, and W. R. Hendee, "Cloud computing in medical imaging," Medical physics, vol. 40, no. 7, 2013.
 • [14] C. T. Yang, L. T. Chen, W. L. Chou, and K. C. Wang, "Implementation of a Medical Image File Accessing System on cloud computing," in Proceedings - 2010 13th IEEE International Conference on Computational Science and Engineering, CSE 2010, 2010, pp. 321-326.
 • [15] “Welcome to ApacheTM Hadoop!” .
 • [16] C. M. Image, "Study on Using Hadoop Platform for Sharing Cloudy Medical Image," 2013.
 • [17] Q. Huang, L. Ye, M. Yu, F. Wu, and R. Liang, "Medical Information Integration Based Cloud Computing," 2011 Int. Conf. Netw. Comput. Inf. Secur., vol. 1, pp. 79-83, 2011.
 • [18] L. a B. Silva, R. Pinho, L. S. Ribeiro, C. Costa, and J. L. Oliveira, "A centralized platform for geo-distributed PACS management," J. Digit. Imaging, vol. 27, pp. 165-173, 2014.
 • [19] م. جمالی، م. خوانساری، و ر. ا. رحمانی، "پکس ابری: یک بایگانی مستقل از فروشنده،" 1393.
 • [20] R. RV, Spring Microservices. Packt Publishing, 2016.
 • [21] "DICOM files." [Online]. Available: http://www.osirix-viewer.com/resources/dicom-image-library/. [Accessed: 15-Jul-2017].
 • [22] E. Halili, Apache JMeter. Packt Publishing, 2008.
دوره 16، شماره 1
بهار و تابستان
اردیبهشت 1397