روش‌شناسی و چارچوب پیشنهاد ارتقاء جایگاه و ساختار حکمرانی فناوری اطلاعات در سازمان‌های عمومی براساس پارادایم تحول دیجیتالی (بررسی موردی سازمان تامین اجتماعی ایران) (ویژه نامه تحول دیجیتال)

نویسندگان

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، تهران، ایران, دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

چگونه می‌توان هیات حاکمه یک سازمان را به تغییر در جایگاه فناوری‌ اطلاعات و مدیریت و حکمرانی این حوزه مجاب کرد؟ چه حقایق و شرایطی را باید برشمرد تا اقناع لازم برای تغییر مطلوب در یک سازمان عمومی در زمینه مدیریت فناوری‌ اطلاعات بوجود آید؟ پارادایم تحول دیجیتالی چه انتظارات و الهاماتی را دیکته می‌کند؟ نگاه به جایگاه رقبا و ارائه نشانه‌های تحریک‌کننده ناشی از قیاس با سازمان‌های مشابه داخلی و خارجی، شناخت نیازها و انتظارات ذی‌نفعان، الزامات قانونی، فشارهای مرتبط با تغییرات تکنولوژی و نیز ابعاد مسائل مرتبط با حکمرانی فناوری اطلاعات و توصیه‌های این زمینه چگونه می‌تواند مورد استفاده قرارگیرد؟ در این تحقیق ما با بررسی گفتمان مرتبط با این حوزه‌ها، معیارهای لازم برای بررسی در سازمان‌های عمومی و بخصوص صنعت بیمه تامین اجتماعی را بدست آوردیم و با دسته‌بندی و بررسی حقایق موجود در سازمان تامین اجتماعی ایران، پیشنهاد تغییر را در قالب دو بخش تغییر در ساختار مدیریت فناوری اطلاعات و ارتقاء آن به جایگاه مناسب در سلسله مراتب سازمانی با نگاه به مفاهیم تحول‌ دیجیتالی و نیز تغییر در ساختار حکمرانی موجود و ایجاد حکمرانی چندذی‌نفعی ارائه دادیم. روش انجام این تحقیق می‌تواند به عنوان یک الگو در دیگر سازمان‌های مشابه با ماموریت سازمان فوق مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

 • [1] F. C. Lunenburg, "Forces for and Resistance to Organizational Change," In National Forum of Educational Administration and Supervision Journal, vol. 27, no. 4, pp. 1-10, 2010.
 • [2] C. Ebert, and C. H. C. Duarte ,"Digital Transformation," IEEE Softw., vol. 35, no. 4 , pp. 16-21, 2018.
 • [3] G. C. Kane, D. Palmer, A. N. Phillips, D. Kiron, and N. Buckley, " Strategy, not technology, drives digital transformation," MIT Sloan Management Review and Deloitte University Press, 14, pp. 1-25, 2015.
 • [4] China’s Social Security to Use Blockchain Tech, "https://www.ccn.com/chinas-social-security-use-blockchain-tech", 2019.
 • [5] M. Shuaib, S. Alam, M. S. Alam, and M. S. Nasir, "Self-Sovereign Identity for Healthcare Using Blockchain," Materials Today, 2021.
 • [6] B. Corydon, V. Ganesan, and M. Lundqvist, "Digital by Default: A guide to Transforming Government," McKinsey Center for Government November, 2016.
 • [7] W. Van Grembergen, and S. De Haes, Enterprise Governance of Information Technology: Achieving Strategic Alignment and Value, US: Springer, 2009.
 • [8] ISSA guidelines: Good Governance, "www.issa.int/excellence" ,ISSA, 2013.
 • [9] Auditing IT Governance, "www.theiia.org", 2017.
 • [10] P. Weill, and J. W. Ross, IT Governance: How Top Performers Manage IT Decision Rights for Superior Results, Boston: Harvard Business School Press, 2004.
 • [11] V. Sambamurthy, and R. W. Zmud, "Arrangements for Information Technology Governance: A Theory of Multiple Contingencies," MIS Quarterly, vol. 23, no. 2, pp. 261–290, 1999.
 • [12] W. Van Grembergen, S. De Haes, and E. Guldentops,"Structures, Processes and Relational Mechanisms for IT Governance,"Strategies for Information Technology Governance, vol. 2, no. 4, pp. 1-36, 2004.
 • [13] G. L. Lunardi, J. L. Becker, A. C. G. Maçada, and P. C. Dolci, "The Impact of Adopting IT Governance on Financial Performance: An Empirical Analysis Among Brazilian Firms," International Journal of Accounting Information Systems, vol. 15, no. 1, pp. 66-81, 2014.
 • [14] Z. Alreemy, V. Chang, R. Walters, and G. Wills, "Critical Success Factors (CSFs) for Information Technology Governance (ITG),"International Journal of Information Management, vol. 36, no. 6, pp. 907–916, 2016.
 • [15] C. Juiz, C. Guerrero, and I. Lera, "Implementing Good Governance Principles for the Public Sector in Information Technology Governance Frameworks," Open Journal of Accounting, vol. 3, no. 1, pp. 9–27, 2014.
 • [16] C. L. Wilkin, and R. H. Chenhall, "A review of IT governance: A Taxonomy to Inform Accounting Information Systems," Journal of Information Systems, vol. 24, no. 2, pp. 107–146, 2010.
 • [17] G. Grant, and F. B.Tan, "Governing IT in Inter-Organizational Relationships: Issues and Future Research," European Journal Information System, vol. 22, no. 5, pp. 493–497, 2103.
 • [18] N. Al Qassimi, and L. Rusu, "IT Governance in a Public Organization in a Developing Country: A Case Study of a Governmental Organization Procedia," Procedia Computer Science, vol. 64, pp. 450–456, 2015.
 • [19] J. Fox, "The Uncertain Relationship Between Transparency and Accountability", Development in Practice, vol. 17, no.4–5, pp. 663–671, 2007.
 • [20] S. S. Dawes, T. A. Pardo, S. Simon, A. M. Cresswell, M. F. LaVigne, D. F. Andersen, and P. A. Bloniarz, Making Smart IT Choices: Understanding Value and Risk in Government IT Investments,"https://www.ctg.albany.edu/publications/guides/smartit2/smartit2.pdf", 2004
دوره 19، شماره 2
پاییز و زمستان
آذر 1400