روش‌شناسی و چارچوب پیشنهاد ارتقاء جایگاه و ساختار حکمرانی فناوری اطلاعات در سازمان‌های عمومی براساس پارادایم تحول دیجیتالی (بررسی موردی سازمان تامین اجتماعی ایران) (ویژه نامه تحول دیجیتال)

نویسندگان

1 پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، تهران، ایران

2 دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

3 دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

چگونه می‌توان هیات حاکمه یک سازمان را به تغییر در جایگاه فناوری‌ اطلاعات و مدیریت و حکمرانی این حوزه مجاب کرد؟ چه حقایق و شرایطی را باید برشمرد تا اقناع لازم برای تغییر مطلوب در یک سازمان عمومی در زمینه مدیریت فناوری‌ اطلاعات بوجود آید؟ پارادایم تحول دیجیتالی چه انتظارات و الهاماتی را دیکته می‌کند؟ نگاه به جایگاه رقبا و ارائه نشانه‌های تحریک‌کننده ناشی از قیاس با سازمان‌های مشابه داخلی و خارجی، شناخت نیازها و انتظارات ذی‌نفعان، الزامات قانونی، فشارهای مرتبط با تغییرات تکنولوژی و نیز ابعاد مسائل مرتبط با حکمرانی فناوری اطلاعات و توصیه‌های این زمینه چگونه می‌تواند مورد استفاده قرارگیرد؟ در این تحقیق ما با بررسی گفتمان مرتبط با این حوزه‌ها، معیارهای لازم برای بررسی در سازمان‌های عمومی و بخصوص صنعت بیمه تامین اجتماعی را بدست آوردیم و با دسته‌بندی و بررسی حقایق موجود در سازمان تامین اجتماعی ایران، پیشنهاد تغییر را در قالب دو بخش تغییر در ساختار مدیریت فناوری اطلاعات و ارتقاء آن به جایگاه مناسب در سلسله مراتب سازمانی با نگاه به مفاهیم تحول‌ دیجیتالی و نیز تغییر در ساختار حکمرانی موجود و ایجاد حکمرانی چندذی‌نفعی ارائه دادیم. روش انجام این تحقیق می‌تواند به عنوان یک الگو در دیگر سازمان‌های مشابه با ماموریت سازمان فوق مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

 • [1] F. C. Lunenburg, "Forces for and Resistance to Organizational Change," In National Forum of Educational Administration and Supervision Journal, vol. 27, no. 4, pp. 1-10, 2010.
 • [2] C. Ebert, and C. H. C. Duarte ,"Digital Transformation," IEEE Softw., vol. 35, no. 4 , pp. 16-21, 2018.
 • [3] G. C. Kane, D. Palmer, A. N. Phillips, D. Kiron, and N. Buckley, " Strategy, not technology, drives digital transformation," MIT Sloan Management Review and Deloitte University Press, 14, pp. 1-25, 2015.
 • [4] China’s Social Security to Use Blockchain Tech, "https://www.ccn.com/chinas-social-security-use-blockchain-tech", 2019.
 • [5] M. Shuaib, S. Alam, M. S. Alam, and M. S. Nasir, "Self-Sovereign Identity for Healthcare Using Blockchain," Materials Today, 2021.
 • [6] B. Corydon, V. Ganesan, and M. Lundqvist, "Digital by Default: A guide to Transforming Government," McKinsey Center for Government November, 2016.
 • [7] W. Van Grembergen, and S. De Haes, Enterprise Governance of Information Technology: Achieving Strategic Alignment and Value, US: Springer, 2009.
 • [8] ISSA guidelines: Good Governance, "www.issa.int/excellence" ,ISSA, 2013.
 • [9] Auditing IT Governance, "www.theiia.org", 2017.
 • [10] P. Weill, and J. W. Ross, IT Governance: How Top Performers Manage IT Decision Rights for Superior Results, Boston: Harvard Business School Press, 2004.
 • [11] V. Sambamurthy, and R. W. Zmud, "Arrangements for Information Technology Governance: A Theory of Multiple Contingencies," MIS Quarterly, vol. 23, no. 2, pp. 261–290, 1999.
 • [12] W. Van Grembergen, S. De Haes, and E. Guldentops,"Structures, Processes and Relational Mechanisms for IT Governance,"Strategies for Information Technology Governance, vol. 2, no. 4, pp. 1-36, 2004.
 • [13] G. L. Lunardi, J. L. Becker, A. C. G. Maçada, and P. C. Dolci, "The Impact of Adopting IT Governance on Financial Performance: An Empirical Analysis Among Brazilian Firms," International Journal of Accounting Information Systems, vol. 15, no. 1, pp. 66-81, 2014.
 • [14] Z. Alreemy, V. Chang, R. Walters, and G. Wills, "Critical Success Factors (CSFs) for Information Technology Governance (ITG),"International Journal of Information Management, vol. 36, no. 6, pp. 907–916, 2016.
 • [15] C. Juiz, C. Guerrero, and I. Lera, "Implementing Good Governance Principles for the Public Sector in Information Technology Governance Frameworks," Open Journal of Accounting, vol. 3, no. 1, pp. 9–27, 2014.
 • [16] C. L. Wilkin, and R. H. Chenhall, "A review of IT governance: A Taxonomy to Inform Accounting Information Systems," Journal of Information Systems, vol. 24, no. 2, pp. 107–146, 2010.
 • [17] G. Grant, and F. B.Tan, "Governing IT in Inter-Organizational Relationships: Issues and Future Research," European Journal Information System, vol. 22, no. 5, pp. 493–497, 2103.
 • [18] N. Al Qassimi, and L. Rusu, "IT Governance in a Public Organization in a Developing Country: A Case Study of a Governmental Organization Procedia," Procedia Computer Science, vol. 64, pp. 450–456, 2015.
 • [19] J. Fox, "The Uncertain Relationship Between Transparency and Accountability", Development in Practice, vol. 17, no.4–5, pp. 663–671, 2007.
 • [20] S. S. Dawes, T. A. Pardo, S. Simon, A. M. Cresswell, M. F. LaVigne, D. F. Andersen, and P. A. Bloniarz, Making Smart IT Choices: Understanding Value and Risk in Government IT Investments,"https://www.ctg.albany.edu/publications/guides/smartit2/smartit2.pdf", 2004