ترکیب سرویس های وب مبتنی بر درخت k-d

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

چکیده

در ترکیب ­سرویس با انتخاب سرویس­های واقعی، نیازمندی ­های وظیفه ­مندی و غیر­وظیف ه­مندی لحاظ می­ گردند و هنگامی که بسیاری از سرویس ­ها با وظیفه ­مندی معادل در دسترس هستند، ویژگی­ های کیفیت­ سرویس (همچون تاخیر، قیمت، دسترس­ پذیری) بسیار مورد­توجه قرار می ­گیرند. همانطور که تعداد سرویس­ های توزیع ­شده به ­خصوص در ابر، به­ سرعت در­حال افزایش هستند تاثیر کیفیت ­سرویس در شبکه نیز در­حال افزایش است. با این­ وجود رویکرد­های فعلی تمایزی ما­بین کیفیت ­سرویس، سرویس­ های خودشان و کیفیت­ سرویس شبکه قائل نمی­ شوند و تاخیر محاسبه ­شده با تاخیر واقعی متفاوت است، در­نتیجه کیفیت­ سرویس کمتر­ از حد­مطلوب می ­شود.روش ­های گوناگونی برای حل این مشکل مطرح­ شده که از­جمله آنها یک رویکرد آگاه از پارامتر­های کیفی شبکه است. در این رویکرد مشکلاتی وجود دارد که از­جمله آنها عدم­ سازگاری سرویس­ ها در ترکیب و زمانبر بودن اجرای الگوریتم است. جهت رفع مشکلات ذکر­شده، الگوریتم ­­پیشنهادی در این تحقیق، با استفاده از درخت k-dو روش نزدیک ترین­ همسایگی، ترکیب­ سرویس مناسب ­تری را پیدا می­ کند. درخت k-dبا در نظر گرفتن پارامتر­کیفی تاخیر و مختصات ­مکانی کاربر و استفاده از لیست­ های­ خطی ایجاد­شده از سرویس­ ها، جستجو را برای یافتن بهترین همسایگی جهت ترکیب و همچنین رفع ناسازگاری میان سرویس­ ها در حین ترکیب، انجام می ­دهد. نتایج حاصل از ارزیابی و تحلیل روش­ پیشنهادی، بیانگر برقراری سازگاری میان سرویس­ ها و یافتن ترکیب­ پویا همراه با کم­ترین زمان ­اجرایی است.

کلیدواژه‌ها

 • [1] A. Klein, F. Ishikawa, and SH. Honiden, "SanGA: A Self-Adaptive Network-Aware Approach to Service Composition," IEEE Transactions on Services Computing, vol. 7, no. 3, 2014.
 • [2] A. Klein, F. Ishikawa, and S. Honiden, "Efficient Heuristic Approach with Improved Time Complexity for Qos-Aware Service Composition," In Web Services (ICWS), 2011 IEEE International Conference on, pp. 436-443, 2011.
 • [3] Z. Ye, X. Zhou, A. Bouguettaya. "Genetic Algorithm Based QoS-Aware Service Compositions in Cloud Computing," In International Conference on Database Systems for Advanced Applications, pp. 321-334, 2011.
 • [4] D. Wang, Y. Yang, ZH. Mi, "A Genetic-Based Approach to Web Service Composition in Geo-Distributed Cloud Environment," In Proceedings of the Computer & Electrical Engineering, vol. 43, no. 3, pp. 1-330, 2014.
 • [5] M. Moradi, S. Emadi, "Reducing the Calculations of Quality-Aware Web Services Composition Based on Parallel Skyline Service," International Journal of Advanced Computer Science and Applications, vol. 7, no. 7, 2016.
 • [6] M. Alrifai, T. Risse, "Combining Global Optimization with Local Selection for Efficient Qos-Aware Service Composition," In Proceedings of the 18th international conference on World wide web, ACM; pp. 881–90, 2009.
 • [7] Z. Zheng, TC.Zhou. MR, and Lyu.I. King, "Component Ranking for Fault-Tolerant Cloud Applications," IEEE Transactions on Services Computing, vol. 5, no. 4, pp. 540–50, 2012.
 • [8] B. Klo¨epper, F. Ishikawa, S. Honiden. "Service Composition with Pareto-Optimality of Time-Dependent QoS Attributes," in Service-Oriented Computing, vol. 6470, Lecture Notes in Computer Science. Berlin, Germany: Springer-Verlag, pp. 635-640, 2010.
 • [9] F. Rosenberg, M.B. Mu¨ ller, P. Leitner, A. Michlmayr, A. Bouguettaya, and S. Dustdar, "Metaheuristic Optimization of Large-Scale QoSAware Service Compositions," In Services Computing (SCC), 2010 IEEE International Conference on, pp. 97-104, 2010.
 • [10] Y. Chen, J. Huang, C. Lin, and J. Hu, "A Partial Selection Methodology for Efficient qos-Aware Service Composition," IEEE Transactions on Services Computing, vol. 8, no. 3, pp. 384-397, 2015.
 • [11] S. Chattopadhyay, A. Banerjee, and N. Banerjee, "A Scalable and Approximate Mechanism for Web Service Composition," In 2015 IEEE International Conference on Web Services (ICWS), pp. 9-16, 2015.
 • [12] A. Klein, F. Ishikawa, and S. Honiden, "Towards Network-Aware Service Composition in the Cloud," Proceedings of the 21st international conference on World Wide Web. ACM, pp. 959-968, 2012.
 • [13] J.L. Bentley, "Multidimensional Binary Search Trees Used for Associative Searching," Communications of the ACM, vol.18, no. 9, pp. 45-47, 1975.
 • [14]Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki /File:KDTree-animation.gif.
دوره 16، شماره 2
پاییز و زمستان
آذر 1397