بروزرسانی و انطباق معنایی نسخ سیستم‌های پایگاه داده

نویسندگان

گروه مهندسی کامپیوتر - دانشگاه گیلان - رشت - ایران

چکیده

در این مقاله با استناد به مقاله‌ها و رساله‌های ارائه شده تا سال 2016، پرکاربردترین روش‌ها و متدهایی که جهت انطباق اجزای نسخ اولیه و هدف یک پایگاه داده مورد استفاده قرار می‌گیرند، همراه با معایب و مزایای آنها مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه به صورت ویژه اشکالات انطباق براساس تکنیک سنجش شباهت رشته‌ای و آن هم با استفاده از تغییرات در نسخ میانی بررسی گردیده و در نهایت راه حلی ارایه شده، که هم بتوان از اطلاعات مربوط به تغییرات اجزاء در نسخ میانی استفاده نمود و هم سنجش شباهت معنایی را در کنار سنجش شباهت رشته‌ای مورد استفاده قرار داد تا احتمال خطا به میزان چشم‌گیری کاهش پیدا کند. برای این‌ کار از دو جدول شباهت مجزا و مستقل که براساس شباهت رشته‌ای و معنایی تولید شده‌اند و یک جدول شباهت نهایی که عناصرش ترکیبی از دو جدول قبلی است استفاده شده است. در پایان در محیطی یکسان این روش با روش‌هایی که تطبیق‌گرهای معروف از آن استفاده می‌کنند مقایسه گردیده است. نتایج حاصل از آزمایشات نشان می‌دهد که روش پیشنهادی در اکثر موارد از دقت و صحت بالاتری در عملیات انطباق برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

 • [1] H. Seifzadeh, H. Abolhassani, and M. S. Mosh-kenani, “A survey of dynamic software updat-ing,” Journal of Software: Evolution and Pro-cess, vol. 25, no. 5, pp. 535-568, 2013.
 • [2] E. Rahm, "Towards large-scale schema and on-tology matching," Schema matching and map-ping, pp. 3-27: Springer, 2011.
 • [3] J. Euzenat, and P. Shvaiko, “Ontology match-ing,” Springer Science & Business Media, 2013.
 • [4] P. Shvaiko, and J. Euzenat, "A survey of sche-ma-based matching approaches." Journal on da-ta semantics IV. Springer Berlin Heidelberg, pp. 146-171, 2005.
 • [5] A. Islam, and D. Inkpen, “Semantic text similari-ty using corpus-based word similarity and string similarity,” ACM Transactions on Knowledge Dis-covery from Data (TKDD), vol. 2, no. 2, pp. 10, 2008.
 • [6] Y. R. Jean-Mary, E. P. Shironoshita, and M. R. Kabuka, “Ontology matching with semantic veri-fication,” Web Semantics: Science, Services and Agents on the World Wide Web, vol. 7, no. 3, pp. 235-251, 2009.
 • [7] D. Qiu, B. Li, and Z. Su, "An empirical analysis of the co-evolution of schema and code in data-base applications," In Proceedings of the 9th Joint Meeting on Foundations of Software Engi-neering, pp. 125-135, 2013.
 • [8] H.-H. Do, and E. Rahm, “Matching large sche-mas: Approaches and evaluation,” Information Systems, vol. 32, no. 6, pp. 857-885, 2007.
 • [9] G. Kappel, H. Kargl, G. Kramler, A. Schauerhu-ber, M. Seidl, M. Strommer, and M. Wimmer, "Matching Metamodels with Semantic Systems-An Experience Report,” In BTW workshops, pp. 38-52, 2007.
 • [10] Z. Dragisic, K. Eckert, J. Euzenat, D. Faria, A. Ferrara, R. Granada, V. Ivanova, E. Jiménez-Ruiz, A. O. Kempf, and P. Lambrix, "Results of the ontology alignment evaluation initiative 2014, “ In Proceedings of the 9th International Conference on Ontology Matching-Volume, pp. 61-104, 2014.
 • [11] T. Wei, Y. Lu, H. Chang, Q. Zhou, and X. Bao, “A semantic approach for text clustering using WordNet and lexical chains,” Expert Systems with Applications, vol. 42, no. 4, pp. 2264-2275, 2015.
 • [12] M. Achichi, M. Cheatham, Z. Dragisic, J. Euzenat, D. Faria, A. Ferrara, and E. Jiménez-Ruiz, “Results of the Ontology Alignment Evalu-ation Initiative 2016, ” In 11th ISWC workshop on ontology matching (OM), pp. 73-129, 2016.
 • [13] ع. بهرامی بوانی، استفاده از تاریخچه تغییرات نسخه ها برای تطبیق و بروزرسانی سیستم‌های پایگاه داده، پایان‌نامة کارشناسی ارشد نرم افزار، گروه کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، 1394
دوره 16، شماره 2
پاییز و زمستان
آذر 1397