نویسنده = امین‌اله مه‌آبادی
بررسی روش‌های موقعیت‌یابی منابع صوتی پهن‌باند مبتنی‌بر تفاوت زمان ورود

دوره 19، شماره 1، اردیبهشت 1400

زهرا حیدری؛ امین‌اله مه‌آبادی


جهت‌یابی سریع منابع‌صوت ضربه‌ای مبتنی‌بر تفاوت زمان ورود علامت

دوره 19، شماره 1، اردیبهشت 1400

زهرا حیدری؛ امین‌اله مه‌آبادی


ردیابی ابربی‌درنگی اهداف همزمانِ‌متحرک در تصاویر ویدئویی

دوره 18، شماره 1، اردیبهشت 1399

محمدرضا نجفی؛ امین‌اله مه‌آبادی


مدل موقعیت‌یابی متون در داده‌های عظیم تصویری

دوره 18، شماره 1، اردیبهشت 1399

امین‌اله مه‌آبادی


آشکارسازی چهره انسان در تصاویر دیجیتال

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1395

علیرضا زارعی؛ امین‌اله مه‌آبادی


نگاشت و زمان‌بندی همزمان وظایف و ارتباطات انرژی‌آگاه بی‌درنگ در ساختارهای چندهسته‌ای

دوره 13، شماره 2، آذر 1394

امین‌اله مه‌آبادی؛ فاطمه عسگری بیدهندی


روش جـدیـد پیش‌بینی لینک در شبکه‌هـای اجتمـاعی مبتنـی بـر مـدل جستجوی گرانشی

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1394

اسماعیل بسطامی؛ امین‌اله مه‌آبادی


شناسایی و ردیابی بی‌درنگ خودروها در سناریوهای حمل و نقل شهری براساس بینایی ماشین

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1394

امین‌اله مه‌آبادی